ร่วมงานกับบาฟส์

BAFS business is based upon the philosophy of Corporate Social Responsibility (CSR). We operate under the principles of good corporate governance, together with the responsibility towards our internal and external society, and with the commitment to taking care of the environment continuously.

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติ:
 • ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือสังคมศาสตร์
 • มีความรู้และสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ
 • มีความรู้ด้านการใช้กล้องบันทึกวีดีโอ และกล้องถ่ายภาพได้
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี และสามารถสื่อสารได้ชัดเจน
 • มีความคิดสร้างสรรค์ และมีทักษะในการนำเสนองานที่ดี
 • มีทักษะในการประสานงานที่ดีทั้งภายในและภายนอกองค์กร
 • มีความรู้และสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี หากมีผลทดสอบTOEIC 750 ขึ้นไปจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ปฎิบัติงานที่สถานีบริการจัดเก็บน้ำมันอากาศยาน ดอนเมือง
วิศวกรเครือข่าย (Network Engineer) จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติ:
 • ปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านระบบเครือข่าย (Network) อย่างน้อย 2 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านการดูแลระบบคอมพิวเตอร์ (System Administration) และการเขียนโปรแกรม อย่างน้อย 1 ปี
 • มีความรู้ด้านอุปกรณ์ความปลอดภัย (Security) โดยเฉพาะ Cisco, Palo Alto, F5, Blue Coat
 • มีทักษะด้านการใช้ Smart Phone กับระบบเครือข่าย (Network)
 • มีความรู้ภาษาคอมพิวเตอร์อย่างน้อย 2 ภาษา
 • มีทักษะในการวิเคราะห์ แก้ไขปัญหา ตรรกะในการใช้หลักการและเหตุผล ได้เป็นอย่างดี
 • มีความรู้และสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี หากมีผลทดสอบ TOEIC TOEFL หรือ IELTS จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีประกาศนียบัตร CCNA หรือ CEH จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะในการสื่อสารและสามารถประสานงานกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
 • มีทักษะการจัดทำบันทึกรายงานต่างๆ และการนำเสนองานได้ดี
 • ปฏิบัติงานที่สถานีบริการจัดเก็บน้ำมันอากาศยาน สุวรรณภูมิ
ผู้จัดการแผนกการเงิน จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติ:
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีบัญชี การเงิน บริหาร หรือเศรษฐศาสาตร์
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชีการเงินและการวิเคราะห์ทางการเงินอย่างน้อย 5 ปี
 • มีทักษะด้านการวิเคราะห์ การวางแผนทางการเงิน
 • มีความรู้และสามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
 • มีความรู้และสามารถในการอ่าน เขียน พูด ภาษาอังกฤษได้ดี
 • มีทักษะในการสื่อสารและสามารถประสานงานกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
 • มีทักษะการจัดทำบันทึกรายงานต่างๆและการนำเสนองานได้ดี
 • ฎิบัติงานที่สถานีบริการจัดเก็บน้ำมันอากาศยาน ดอนเมือง
พนักงานบริการน้ำมันอากาศยาน(ชั่วคราว) จำนวนหลายอัตรา
คุณสมบัติ:
 • การศึกษาระดับ ปวส.ช่างยนต์ , ไฟฟ้า หรือปริญญาตรี สาขาอื่น ๆที่เกี่ยวข้อง      
 • มีความสามารถในการขับรถได้ดีและมีใบอนุญาตขับรถยนต์
 • มีสายตาปกติ (ตาไม่บอดสี) มีใบรับรองแพทย์แสดง
 • ผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น
 • สามารถทำงานกะได้และไม่เคยมีคดีใดๆมาก่อน
 • มีความขยัน อดทน และมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
 • ปฏิบัติงานที่สนามบินสุวรรณภูมิ
ผู้ช่วยช่างซ่อมบำรุง(ชั่วคราว) จำนวนหลายอัตรา
คุณสมบัติ:
 • การศึกษาระดับ ปวช.หรือ ปวส. ช่างยนต์,ไฟฟ้า,อิเล็กทรอนิกส์  
 • มีประสบการณ์ด้านงานซ่อมบำรุงระดับ ปวช.อย่างน้อย 2 ปี หรือ ปวส.อย่างน้อย 1 ปี
 • มีความสามารถในการขับรถได้ดีและมีใบอนุญาตขับรถยนต์
 • มีสายตาปกติ (ตาไม่บอดสี) มีใบรับรองแพทย์แสดง
 • สามารถทำงานกะได้และไม่เคยมีคดีใดๆมาก่อน
 • มีความขยัน อดทน และมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
 • ผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น
 • ปฏิบัติงานที่สนามบินสุวรรณภูมิ