นโยบายความปลอดภัย

นโยบาย ความปลอดภัย อาชีวอนามัย การรักษาความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการรับ จัดเก็บ และให้บริการน้ำมันอากาศยาน ตระหนักถึงความสำคัญของ อาชีวอนามัย ความปลอดภัย การรักษาความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ในการดำเนินธุรกิจ จึงกำหนดนโยบาย ดังต่อไปนี้

  1. พัฒนาระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานให้สอดคล้องตามกฎหมาย รวมถึงมาตรฐานสากลและข้อกำหนดอื่นๆที่บริษัทนำมาประยุกต์ใช้
  2. ควบคุม ปรับปรุง ป้องกันและแก้ไขอันตรายจากการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งมีผลกระทบต่อพนักงาน และ/หรือทรัพย์สินของบริษัท ที่มีระดับความเสี่ยงตั้งแต่ปานกลางขึ้นไป เพื่อให้เกิดการพัฒนางานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน อย่างต่อเนื่อง
  3. ปรับปรุงผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของบริษัทอย่างต่อเนื่อง
  4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการมีส่วนร่วมของพนักงานที่อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของบริษัทในการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
  5. พัฒนาพนักงานของบริษัท ให้มีความรู้ และ ความตระหนัก ในด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานรวมถึงความปลอดภัยนอกงาน
  6. ให้การสนับสนุนทรัพยากร ต่างๆในการดำเนินการตามระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
  7. ให้การรักษาความปลอดภัยแก่ชีวิตพนักงาน ผู้ปฏิบัติงาน และทรัพย์สินในพื้นที่ความรับผิดชอบของบริษัทตลอดจนทบทวนมาตรการรักษาความปลอดภัยให้ทันต่อสถานการณ์อย่างสม่ำเสมอ

Safety Objective

  1. พนักงานปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย มีอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดีโดยไม่เกิดอุบัติเหตุรุนแรงถึงขั้นหยุดงานติดต่อกันเกินกว่า 3 วันทำงานขึ้นไป
  2. พนักงานไม่มีโรคจากการทำงานอันมีผลให้พนักงานสูญเสียสมรรถภาพทางร่างกายอย่างถาวร