ปริมาณน้ำมัน

เดือน 2558 2559 2560
ปริมาณ น้ำมัน
(ล้านลิตร)
อัตรา เติบโตของปริมาณน้ำมัน ปริมาณ น้ำมัน
(ล้านลิตร)
อัตรา เติบโตของปริมาณน้ำมัน ปริมาณ น้ำมัน
(ล้านลิตร)
อัตรา เติบโตของปริมาณน้ำมัน
ม.ค. 469.0 2.56% 503.1 7.27% 530.4 5.43%
ก.พ. 424.2 5.37% 469.1 10.58% 469.6 0.11%
มี.ค. 463.8 6.28% 488.8 5.39% 487.2 -0.33%
เม.ย. 437.4 8.05% 464.6 6.22% 455.5 -1.96%
พ.ค. 429.9 11.75% 457.0 6.30% 458.7 +0.37%
มิ.ย. 400.4 14.66% 427.9 6.87% 443.0 +3.53%
ก.ค. 434.7 16.14% 470.1 8.14% 480.1 +2.13%
ส.ค. 441.1 12.90% 477.6 8.27% 483.8 +1.30%
ก.ย. 400.8 9.66% 445.3 11.10%    
ต.ค. 442.4 9.13% 464.9 5.09%    
พ.ย. 453.3 6.51% 477.3 5.29%    
ธ.ค. 486.6 6.13% 511.4 5.10%    

หมายเหตุ : ปริมาณน้ำมันโดยรวมของสนามบินสุวรรณภูมิ และสนามบินดอนเมืองในเดือน ส.ค. 2560 มีจำนวน 483.8 ล้านลิตร ซึ่งเป็นปริมาณน้ำมันของสนามบินดอนเมืองจำนวน 96.7 ล้านลิตร