บริษัทจัดให้มีช่องทางในการแจ้งเบาะแสและรับเรื่องข้อร้องเรียนของทั้งจากบุคคลภายนอกและพนักงาน กระบวนการดำเนินการเมื่อได้รับข้อร้องเรียน อีกทั้งยังได้ กำหนดมาตรการคุ้มครองและรักษาความลับของผู้ร้องเรียน ดังนี้

บริษัทจัดให้มีช่องทางในการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน ในกรณีที่สงสัยว่าจะมีการกระทำผิดจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท การกระทำผิดกฎหมาย รวมถึงพฤติกรรมที่ส่อถึงการทุจริต การปฏิบัติอย่างไม่เท่าเทียมกันผ่านช่องทางดังนี้

 • (1) ผู้บังคับบัญชาที่ตนเองไว้วางใจในทุกระดับ
 • (2) คณะทำงานบรรษัทภิบาล
 • (3) ทางจดหมาย
  ประธานกรรมการบริหารหรือประธานกรรมการตรวจสอบ
  บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
  เลขที่ 171/2 ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210
 • (4) ทาง e-mail โดยส่งมาที่ ec@bafs.co.th หรือ ac@bafs.co.th
 • (5) เว็บไซต์บริษัท www.bafsthai.com

เมื่อบริษัทได้รับเบาะแสหรือข้อร้องเรียนมาแล้ว บริษัทจะดำเนินการรวบรวมข้อมูล ประมวลผล ตรวจสอบ และกำหนดมาตรการในการดำเนินการเพื่อบรรเทาความเสียหายให้แกผู้ที่ได้รับผลกระทบ โดยคำนึงถึงความเดือดร้อนเสียหายโดยรวมทั้งหมด หลังจากนั้นผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบเรื่องดังกล่าวมีหน้าที่ติดตามผลการดำเนินการ และรายงานผลให้ผู้รับแจ้งเบาะแส/หรือข้อร้องเรียนและผู้แจ้งเบาะแส/หรือข้อร้องเรียนทราบ รวมทั้งรายงานผลการดำเนินการดังกล่าวต่อกรรมการผู้จัดการ ประธานกรรมการบริหารคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทตามลำดับแล้วแต่กรณี

เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้แจ้งเบาะแส/หรือข้อร้องเรียนหรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดย

 • บริษัทจะไม่เปิดเผยชื่อ สกุล ที่อยู่ ภาพ หรือข้อมูลอื่นใดของผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน และจะเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องเป็นความลับ
 • ผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจะได้รับการบรรเทาความเสียหายด้วยกระบวนการที่มีความเหมาะสมและเป็นธรรม
 • บุคคลที่บริษัทตรวจสอบแล้วพบว่าได้กระทำผิดจรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น จะได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามคู่มือนโยบายและระเบียบข้อบังคับของบริษัท สำหรับพนักงานว่าด้วยเรื่องวินัยและโทษทางวินัย โดยจะพิจารณาลงโทษพนักงานที่กระทำความผิดตั้งแต่การตักเตือนด้วยวาจาจนถึงการพักงานหรือการเลิกจ้าง โดยไม่จำเป็นต้องเรียงลำดับขั้นการลงโทษซึ่งได้รับการอนุมัติขั้นสุดท้ายตามคู่มืออำนาจการอนุมัติสั่งการ หรือได้รับโทษตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วยหากการกระทำนั้นผิดกฎหมาย อนึ่ง หากพนักงานต้องการคำแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่นสามารถสอบถามได้ที่ผู้บังคับบัญชาตามลำดับขั้นหรือคณะทำงานบรรษัทภิบาล หรือผู้จัดการแผนกกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ โดยบริษัทมีนโยบายจะไม่เปิดเผยข้อมูลแต่อย่างใด
 • บริษัทจะแจ้งผลไปยังผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียนภายใน 30 วัน หลังจากดำเนินการตามกระบวนการเสร็จสิ้น