นายพชร ยุติธรรมดำรง

กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการกำหนดค่าตอบแทน

นายพชร ยุติธรรมดำรง
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการกำหนดค่าตอบแทน
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ
 • 8 เมษายน 2552
สัดส่วนการถือหุ้น
 • ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร
 • ไม่มี
ประวัติการศึกษา / การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 • ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐ ร่วมเอกชน วปรอ. รุ่น 399 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 • ประกาศนียบัตร วิทยาลัยการทัพเรือ รุ่น 21 (2531 - 2532)
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 55/2549
 • หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่น 22/2551
 • หลักสูตร Public Director Certification Program, Public Director Institute
ประสบการณ์การทำงาน
2558 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ. ปรีชากรุ๊ป
2557 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. แมจิก เอ็นเตอร์ไพรส์
2556 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. อมรินทร์ เทเลวิชั่น
2552 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน บมจ.บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ
2552 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ไทยเชื้อเพลิงการบิน
ปัจจุบัน ที่ปรึกษากฎหมาย บจก . บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท
  กรรมการ คณะกรรมการกฤษฎีกา
ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน
  • กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
   • ประธานกรรมการ บมจ. ปรีชากรุ๊ป
  • กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
   • 3 บริษัท
นายวิสุทธิ์ มนตริวัต

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

นายวิสุทธิ์ มนตริวัต
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ
 • 9 พฤศจิกายน 2549
สัดส่วนการถือหุ้น
 • ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร
 • ไม่มี
ประวัติการศึกษา / การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 • ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Northern Illinois University ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 38
 • หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่น 15/2549
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 77/2549
 • หลักสูตร Monitoring the system of Internal Control and Risk Management (MIR) รุ่น 1/2550
 • หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่น 2/2550
 • หลักสูตร Monitoring of the Quality of Financial Report (MFR) รุ่น 7/2552
ประสบการณ์การทำงาน
2560 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บจก. พราว เอสเตท ดีเวลลอปเม้นท์
2558 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บจก. เครดิตฟองซิเอร์ ลินน์ ฟิลลิปส์ มอร์ทเก็จ
2554 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. ศีวิชัยเวชวิวัฒน์
2551 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ไทยเชื้อเพลิงการบิน
2549 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ
2556 – 2557 กรรมการ บจก. ไทยไพบูลย์ประกันภัย
ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน
  • กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
   • กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์
  • กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
   • 3 บริษัท
นายพิพัฒน์ บูรณะนนท์

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการบริหารความเสี่ยง

นายพิพัฒน์ บูรณะนนท์
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ
 • 17 เมษายน 2556
สัดส่วนการถือหุ้น
 • ร้อยละ 0.012 (ในนามตนเองถือ 80,000 หุ้น)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร
 • ไม่มี
ประวัติการศึกษา / การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 • ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์ (การเงิน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาโท Master of Arts (Economics) Western Michigan University ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • Workshop on Budgeting in the Public Sector, Harvard University
 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐ เอกชน และการเมือง (วปม.3) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 94/2555
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 172/2556
 • หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่น 43/2556
 • หลักสูตร Financial Statements for Director (FSD) รุ่น 2/2557
ประสบการณ์การทำงาน
2560 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจก. ตุ่มน้ำ
2556 – ปัจจุบัน บมจ.บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ
2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ไทยเชื้อเพลิงการบิน
2553 - 2556 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. โซลูชั่น คอนเนอร์ (1998)
ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน
  • กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
   • ไม่มี
  • กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
   • 2 บริษัท