Wallpaper & Screen Saver

ดูภาพเต็ม และเลือกรูปให้เป็นภาพ Wallpaper คลิกบนขนาดที่ต้องการใต้ภาพ เพื่อเรียกดูภาพเต็ม เมื่อปรากฏภาพเต็มแล้วให้คลิกขวา และเลือก "Set As Wallpaper…"

บันทึก Wallpaperคลิกขวาบนขนาดใต้ภาพที่ต้องการ และเลือก "Save Image As" เพื่อบันทึกภาพลงเครื่องคอมพิวเตอร์