นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มบริษัทบริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “กลุ่มบริษัท” ตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของทั้งพนักงาน บุคคลภายนอกผู้มาติดต่อกับกลุ่มบริษัท จึงขอยกเลิกประกาศบริษัทที่ 1/2564 เรื่องนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มบริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และกำหนดนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มบริษัท เพื่อให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลส่วนบุคคลจะได้รับความคุ้มครองให้มีความมั่นคงปลอดภัยตามมาตรฐานที่เหมาะสม โดยได้มีการกำหนดเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย รวมถึงสิทธิต่าง ๆ ของเจ้าของข้อมูล ตลอดจนแนวปฏิบัติเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลดังต่อไปนี้

กลุ่มบริษัท หมายถึง บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย
บริษัท หมายถึง บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
บริษัทย่อย หมายถึง บริษัท ไทยเชื้อเพลิงการบิน จำกัด
บริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด
บริษัท บริการน้ำมันอากาศยาน จำกัด
บริษัท บาฟส์ อินโนเวชั่น ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
บริษัท บาฟส์ อินเทค จำกัด
บริษัท บาฟส์ คลีน เอนเนอร์ยี่ คอร์เปอเรชั่น จำกัด
ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม เช่น ชื่อ นามสกุล เลขประจำตัวประชาชน เลขหนังสือเดินทาง เลขบัตรประกันสังคม เลขใบอนุญาตขับขี่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี เลขบัญชีธนาคาร e-mail address เป็นต้น แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ
ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว หมายถึง ข้อมูลที่เกี่ยวกับเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ หรือข้อมูลอื่นใดซึ่งกระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
บุคคล หมายถึง บุคคลธรรมดา
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกบริษัทเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งมีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งดำเนินการเกี่ยวกับการเก็บ รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามคำสั่งหรือในนามของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ผู้ที่ได้รับมอบหมายหน้าที่ในการดำเนินการจัดเก็บและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไม่ให้รั่วไหลไปยังบุคคลภายนอก ติดต่อ และประสานงานกันสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

กลุ่มบริษัทอาจได้รับมาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคล ได้จากแหล่งที่มา ดังต่อไปนี้

 1. เจ้าของข้อมูลเป็นผู้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลด้วยตนเอง
  1. กรณีพนักงาน อาจให้ข้อมูลกับบริษัทโดยกรอกในใบสมัครงาน สัญญาจ้างแรงงาน
  2. กรณีบุคคลภายนอก ได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคล ในการผ่านเข้า-ออกบริษัท หรือเพื่อดำเนินการติดต่อธุรกิจต่อกัน
 2. ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากบุคคลภายนอก

  แบ่งออกได้เป็น

  1. ข้อมูลของบุคคลผู้มาติดต่อ
  2. ข้อมูลของบุคคลอื่นที่พนักงาน หรือบุคคลผู้มาติดต่อ ลูกค้า นำมากรอกข้อมูลหรือให้บริษัทเก็บรวบรวมไว้ เช่น ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ของญาติพี่น้องของพนักงาน หรือชื่อ นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ของบุคคลอื่นๆ ที่อาจมีการประสานงานจากบริษัทของผู้มาติดต่อ ลูกค้า ทั้งนี้บริษัทจะทำการเก็บข้อมูลดังกล่าวต่อเมื่อมีหลักฐานแสดงว่าบุคคลอื่นได้ให้ความยินยอมโดยชัดแจ้งหรือการให้ข้อมูลนั้นมีสิทธิกระทำได้ตามกฎหมาย
  3. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมโดยอัตโนมัติ กลุ่มบริษัทอาจเก็บรวบรวมข้อมูลทางเทคนิคบางประการเกี่ยวกับอุปกรณ์ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล และรูปแบบการสืบค้นของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่จัดเก็บโดยคุกกี้ (Cookies) และเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่คล้ายกัน
 1. สำหรับข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน

  กลุ่มบริษัทจะเก็บรวมและใช้เพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานและบริหารจัดการภายในกลุ่มบริษัท ซึ่งเป็นไปตามสัญญาจ้าง ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง สิทธิประโยชน์และสวัสดิการ การจัดทำฐานข้อมูล การวิเคราะห์ประเมินผลการทำงาน การประชุม การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรในภายหน้า เพื่อรักษาและตรวจสอบความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของพนักงานและกลุ่มบริษัท รวมทั้งเพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของพนักงาน

 2. สำหรับข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลภายนอก

  กลุ่มบริษัทจะเก็บรวมรวมและใช้ข้อมูลของบุคคลภายนอกเพื่อ

  1. ประโยชน์อันชอบธรรมตามกฎหมาย
  2. การปฏิบัติตามกฎระเบียบของกลุ่มบริษัท
  3. การรักษาความปลอดภัย ป้องกันอาชญากรรม และบริหารจัดการความปลอดภัยของ กลุ่มบริษัท เช่น ติดตั้งกล้องวงจรปิดภายใน และโดยรอบบริษัท ซึ่งอาจมีการเก็บ ภาพ ภาพเคลื่อนไหว และเสียง
  4. ทำธุรกรรม ทำสัญญา รวมถึงการประเมินความเสี่ยงตามกระบวนการ กฎหมาย และ กฎเกณฑ์ที่บังคับใช้
  5. วัตถุประสงค์ใดวัตถุประสงค์หนึ่งโดยเฉพาะ ตามความยินยอมที่ให้แก่กลุ่มบริษัท

อย่างไรก็ตาม การเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลทั้งสองกรณีดังกล่าว หากดำเนินการเพื่อการอื่นนอกจากการดำเนินการดังที่ระบุไว้ข้างต้น กลุ่มบริษัทจะมีหนังสือบอกกล่าวเพื่อทราบเพิ่มเติมโดยจะระบุถึงข้อมูลและวัตถุประสงค์ที่จำเป็นต้องดำเนินการ พร้อมทั้งขอ ความร่วมมือในการให้ความยินยอมกรณีที่ต้องได้รับความยินยอมในการดำเนินการดังกล่าวด้วย

กลุ่มบริษัทจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเป็นระยะเวลาเท่าที่จำเป็น เพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ กำหนดไว้ในนโยบายนี้และตามกฎหมาย ซึ่งอาจแตกต่างกันตามแต่ละวัตถุประสงค์ในการเก็บ

ทั้งนี้ หากข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลท่านใด ไม่มีความจำเป็นต่อการเก็บรักษาไม่ว่าด้วยประการใดตามนโยบายฉบับนี้และตามกฎหมาย กลุ่มบริษัทจะลบและทำลายข้อมูลส่วนบุคคลนั้นโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

 1. กลุ่มบริษัทจะทำการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเฉพาะแต่ที่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล และภายใต้ขอบวัตถุประสงค์ของนโยบายฉบับนี้
 2. เพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานและประกอบกิจการ กลุ่มบริษัทอาจต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านภายใต้วัตถุประสงค์ ให้ระหว่างกลุ่มบริษัท หรือ บริษัทอื่นใด ที่มีความร่วมมือกันในการดำเนินกิจการทั้งในและต่างประเทศ โดยจะดำเนินการไม่ให้บริษัทที่ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวนำไปใช้นอกขอบวัตถุประสงค์
 3. กลุ่มบริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลต่อองค์กรหรือบุคคลภายนอก ภายใต้หลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดหรือบุคคลภายนอกมีสิทธิเรียกร้องโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมาย

กลุ่มบริษัท อาจต้องส่ง หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ เพื่อจัดเก็บ และ/หรือ ประมวลผลในการปฏิบัติตามสัญญาที่ทำขึ้นระหว่างท่านและกลุ่มบริษัท โดยกลุ่มบริษัทจะไม่อนุญาต ให้บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว และจะกำหนดให้มีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสม

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิในการดำเนินการ ดังต่อไปนี้

 1. สิทธิในการเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ให้ความยินยอมไว้ ทั้งนี้ การเพิกถอนความยินยอมย่อมไม่ส่งผลกระทบต่อการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ให้ความยินยอมไว้แล้ว
 2. สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลและขอทำสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงการขอให้เปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ได้ให้ความยินยอม
 3. สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง
 4. สิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคล
 5. สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
 6. สิทธิในการให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล
 7. สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

เจ้าของข้อมูลสามารถขอใช้สิทธิดังกล่าวข้างต้นได้ โดยยื่นคำร้องขอใช้สิทธิต่อบริษัทแต่ละรายเป็นลายลักษณ์อักษรหรือผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ผ่านช่องทางการติดต่อของแต่ละบริษัท โดยจะแจ้งผลการพิจารณาตามคำร้องฯ ของเจ้าของข้อมูล ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับคำร้องฯ ดังกล่าว ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทอาจปฏิเสธสิทธิของเจ้าของข้อมูลได้ในกรณีที่มีกฎหมายกำหนดไว้

 1. บริษัท บริการเชื้อบริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

  เลขที่ 171/2 ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210
  เว็บไซต์ www.bafsthai.com
  E-mail: dpo@bafs.co.th
 2. บริษัท ไทยเชื้อเพลิงการบิน จำกัด (TARCO)

  เลขที่ 99 หมู่ที่ 10 ตำบลศีรษะจรเข้น้อย อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10570
  เว็บไซต์ www.tarco.co.th
  E-mail: dpo@bafs.co.th
 3. บริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด (FPT)

  เลขที่ 424 ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210
  เว็บไซต์ www.fpt.co.th
  E-mail: dpo@bafs.co.th
 4. บริษัท บริการน้ำมันอากาศยาน จำกัด

  เลขที่ 171/2 ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210
  เว็บไซต์ www.bafsthai.com
  E-mail: dpo@bafs.co.th
 5. บริษัท บาฟส์ อินโนเวชั่น ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

  333 ห้องที่ 1/4 ชั้นที่ 8 ตึก 1 อาคารหลักสี่พลาซ่า ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
  เว็บไซต์ www.bafsthai.com
  E-mail: dpo@bafs.co.th
 6. บริษัท บาฟส์ อินเทค จำกัด

  เลขที่ 777/5-8 หมู่ 9 โครงการทิพย์6 ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
  เว็บไซต์ www.bafs-intech.co.th
  E-mail: dpo@bafs.co.th
 7. บริษัท บาฟส์ คลีน เอนเนอร์ยี่ คอร์เปอเรชั่น จำกัด

  เลขที่ 349 อาคารเอสเจ อินฟินิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ชั้น 10 ยูนิต 01-03 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
  เว็บไซต์ www.bafscleanenergy.com
  E-mail: dpo@bafs.co.th

กลุ่มบริษัทอาจทำการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวได้เป็นครั้งคราว เพื่อให้ สอดคล้องกับข้อบังคับตามกฎหมายการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล และการดำเนินงานของบริษัท โดย จะแจ้งนโยบายที่เปลี่ยนแปลงให้ท่านทราบผ่านช่องทางการติดต่อของแต่ละบริษัท

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้มีผลบังคับใช้กับกลุ่มบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไปประกาศ ณ วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2565

(หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ ดิศกุล)
ประธานกรรมการบริหาร