BAFS business is based upon the philosophy of Corporate Social Responsibility (CSR). We operate under the principles of good corporate governance, together with the responsibility towards our internal and external society, and with the commitment to taking care of the environment continuously.

Qualification:

ด้วยบริษัท บริการน้ำมันอากาศยาน จำกัด จะเปิดรับสมัครในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บุคคลและธุรการ จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติ

 1. สัญชาติไทย ชาย/หญิง อายุระหว่าง 25-40 ปี
 2. ปริญญาตรี ด้านงานทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 3. มีประสบการณ์ทำงานด้านบุคคลอย่างน้อย 3 ปี
 4. มีความรู้ด้านกฎหมายแรงงาน
 5. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
 6. มีความรับผิดชอบในหน้าที่

งานที่รับผิดชอบ

 1. สรรหา คัดเลือกพนักงาน ตามความต้องการของผู้ว่าจ้าง สัมภาษณ์และบริหารจัดการงานบุคคลทั้งพนักงานเข้าและออก
 2. จัดทำสัญญาจ้างงานของพนักงาน
 3. สรุปสถิติการทำงานของพนักงาน เช่น การขาด ลา มาสาย เพื่อรวบรวมคิดเงินเดือน – ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานทดลองงาน
 4. ประสานงานนัดและสัมภาษณ์งาน นัดเริ่มงาน จัดทำประวัติ และเอกสารของพนักงานเริ่มงานใหม่
 5. ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ในเรื่องกฎระเบียบ วินัยของบริษัท และดูแลกฎระเบียบวินัยพนักงานพร้อมทั้งประสาน งานออกใบเตือนพนักงานกรณีทำผิดกฏระเบียบวินัยบริษัท ฯ
 6. ทำแบบประเมินผลทดลองงาน พร้อมส่งให้หัวหน้างานและผู้บริหารอนุมัติ
 7. จัดเตรียมชุดยูนิฟอร์ม ให้กับพนักงาน / งานต่ออายุสำหรับสวัสดิการต่างๆ ของพนักงาน
 8. ติดต่อหน่วยงานราชการอาทิเช่น ประกันสังคม กรมสรรพากร กรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน หรือกรณีอื่นๆ
 9. จัดเตรียมและดูแลเอกสารทั้งหมดของฝ่ายบุคคล ตามระบบบริหารระบบคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
 10. ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ประกาศของบริษัทฯให้พนักงานทราบ
 11. จัดทำเอกสารตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (PDPA)
 12. งานจัดซื้อและธุรการอื่นที่เกี่ยวข้อง

ขอแสดงความนับถือ
( นางสาวยุภดี  ทองอรุณศรี )
กรรมการผู้จัดการ

ผู้สนใจสามารถติดต่อสมัครงานด้วยตนเอง ตามช่องทางต่าง ๆ ทั้งการมาสมัครด้วยตนเอง ส่งจดหมาย ส่ง E Mail

 1. สมัครที่สำนักงานใหญ่ บริษัท บริการน้ำมันอากาศยาน จำกัด ในวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.00 น. – 17.00 น.
 2. จดหมายสมัครงาน ระบุที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ แนบรูปถ่าย หลักฐาน มาที่บริษัท บริการน้ำมันอากาศยาน จำกัด เลขที่ 171/2 ถนนกำแพงเพชร6 แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210
 3. E Mail :  Sasithorn.ips@bafs.co.th
 4. ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อที่ โทร.02 834 8982-3 FAX.02 834 8983