คณะผู้บริหารและตัวแทนพนักงานจิตอาสาในกลุ่มบริษัท BAFS GROUP เข้าร่วมกิจกรรมโดยชมรมกิจกรรมพิเศษ บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในโครงการ "พี่อาสาพัฒนาเพื่อน้อง"

คณะผู้บริหารและตัวแทนพนักงานจิตอาสาในกลุ่มบริษัท BAFS GROUP เข้าร่วมกิจกรรมโดยชมรมกิจกรรมพิเศษ บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในโครงการ "พี่อาสาพัฒนาเพื่อน้อง" เข้ามอบทุนการศึกษา อุปกรณ์การเรียน และร่วมกันซ่อมแซม ทาสีอาคาร ร่วมกันทำความสะอาดพื้นที่ภายในโรงเรียน เมื่อวันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2561 ณ โรงเรียนบ้านหนองโคก จ.พระนครศรีอยุธยา