คณะทำงานบรรษัทภิบาลร่วมจัดกิจกรรม “CG DAY 2018”

คณะทำงานบรรษัทภิบาลร่วมจัดกิจกรรม “ CG DAY 2018 ” เพื่ออบรมให้ความรู้และความเข้าใจแก่พนักงาน BAFS ถึงแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้องเกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจและมาตรการต่อต้านคอร์รัปชั่นของบริษัท โดยกิจกรรมจัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุม 1 สถานีบริการจัดเก็บน้ำมันอากาศยานดอนเมือง