บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เข้าสื่อสารเนื้อหา การจัดซื้อจัดจ้างอย่างยั่งยืนให้กับลูกค้า ตามแผนงานจัดซื้อจัดจ้างเพื่อความยั่งยืนและการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) โดยฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ แผนกจัดซื้อ สำนักเลขานุการบริษัท แผนกกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และสำนักพัฒนาอย่างยั่งยืนและสื่อสารองค์กร แผนกความรับผิดชอบต่อสังคม แผนกการจัดการสิ่งแวดล้อม เข้าสื่อสารเนื้อหา การจัดซื้อจัดจ้างอย่างยั่งยืนให้กับลูกค้า ตามแผนงานจัดซื้อจัดจ้างเพื่อความยั่งยืนและการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกลุ่มพันธมิตรทางธุรกิจ(คู่ค้า) ในระหว่างวันที่ 26-27 มิถุนายน 2562 ณ บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด , บริษัท เอสแอนด์เจ อินเตอร์เนชั่นแนลเอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท โยโกกาวา ประเทศไทย (จำกัด)