คุณประกอบเกียรติ นินนาท กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ พร้อมคณะผู้บริหารและพนักงานร่วมให้การต้อนรับคณะดูงาน จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขารัฐศาตร์

คุณประกอบเกียรติ นินนาท กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ พร้อมคณะผู้บริหารและพนักงานร่วมให้การต้อนรับคณะดูงาน จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขารัฐศาตร์ โดยได้เข้ามาดูงานกิจการและรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับธรรมาภิบาลและการบริหารอย่างยั่งยืน เมื่อศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562 ณ สถานีบริการจัดเก็บน้ำมันอากาศยานดอนเมือง