บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) จัดการสัมมนาหลักสูตร "การกำกับดูแลกิจการที่ดีและการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างนวัตกรรมสู่ความยั่งยืน"

บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) จัดการสัมมนาหลักสูตร " การกำกับดูแลกิจการที่ดีและการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างนวัตกรรมสู่ความยั่งยืน" โดยได้รับเกียรติจาก คุณประกอบเกียรติ นินนาท กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ร่วมเป็นวิทยากรพิเศษในการบรรยายหัวข้อ "บาฟส์กับการดำเนินงานเพื่อความยั่งยืน" และ ม.ล.ณัฐสิทธิ์ ดิศกุล รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บรรยายหัวข้อ "กลยุทธ์เติบโต / 5 Mega Trends สำหรับอุตสาหกรรมการบิน" ทั้งนี้รวมเนื้อหาเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดการความรู้สู่นวัตกรรม โดยมีพนักงานของบริษัทและกลุ่มบริษัทจำนวน 5 รุ่น เข้าร่วมสัมมนาระหว่างวันที่ 17-21 กุมภาพันธ์ 2563 ณ The Hall Bangkok