BAFS ถวายรถไฟฟ้า แด่วัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร จ.พระนครศรีอยุธยา

นางภาวนา ตันตยานนท์ ผู้จัดการแผนกประชาสัมพันธ์ เป็นตัวแทนผู้บริหารและพนักงานถวายรถไฟฟ้าแด่วัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร จ.พระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559