BAFS จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพชุมชน ประจำปี 2559

BAFS จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพให้แก่ชุมชนที่อาศัยอยู่โดยรอบ สถานีบริการจัดเก็บน้ำมันอากาศยาน สุวรรณภูมิ ประจำปี 2559 หมู่ที่ 2,9 และหมู่ที่ 10 ดำเนินการตรวจโดย คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เพื่อส่งเสริมการมีสุขภาพที่ดีและมีการดูแลรักษาสุขภาพอย่างต่อเนื่อง ในวันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2559 เวลา 07.30 - 12.00 น.