คณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทเข้าชมนิทรรศการงานพระราชพิธี ถวายพระพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

คณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทเข้าชมนิทรรศการงานพระราชพิธี ถวายพระพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
เมื่อวันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2560 ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง