คณะผู้บริหารและพนักงานเข้าร่วมกิจกรรมงานวันวัฒนธรรมความปลอดภัยประจำปี 2560

คณะผู้บริหารและพนักงานเข้าร่วมกิจกรรมงานวันวัฒนธรรมความปลอดภัยประจำปี 2560
วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2560 ณ ห้องเมจิก โรงแรมมิราเคล แกรนด์ คอนเวนชั่น