บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ได้รับการรับรองให้เป็น Carbon Neutral จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์กรมหาชน)

บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ได้รับการรับรองให้เป็น Carbon Neutral จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์กรมหาชน)

โดยในปี 2562 บริษัทมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก จำนวนทั้งสิ้น 5,449 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า โดยแบ่งเป็น การปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยตรงจำนวน 1,893.63 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า การปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยอ้อมจำนวน 3,511.60 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยอ้อมอื่นๆจำนวน 42.80 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ดังนั้น เพื่อเป็นการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากการดำเนินธุรกิจของบริษัท จึงได้ทำการชดเชยปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมทั้งหมดภายในบริษัทให้เท่ากับศูนย์

เป็นความตั้งใจของบริษัทในการเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (SDG เป้าหมายที่ 13 : Climate Action) ซึ่งนำไปสู่ความยั่งยืนตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals: SDGs)