คณะกรรมการจัดการความรู้และศูนย์ฝึกอบรม พร้อมด้วย สำนักพัฒนาอย่างยั่งยืนและสื่อสารองค์กร เข้าศึกษาดูงาน ณ พิพิธภัณฑ์ ณ สัทธา อุทยานไทย

คณะกรรมการจัดการความรู้และศูนย์ฝึกอบรม พร้อมด้วย สำนักพัฒนาอย่างยั่งยืนและสื่อสารองค์กร เข้าศึกษาดูงาน ณ พิพิธภัณฑ์ ณ สัทธา อุทยานไทย เพื่อศึกษางานด้าน Visual Effects และ AR จากนั้นในช่วงบ่าย คณะได้เยี่ยมชมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ (สามพราน โมเดล) เพื่อศึกษาการทำเกษตรอินทรีย์ เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2561