BAFS Training Center จัดอบรมหลักสูตร การสร้างจิตสำนึกความปลอดภัย ด้วยกิจกรรม KYT เพื่อรณรงค์และลดอุบัติเหตุจากการทำงาน ให้แก่พนักงานบริษัท บริการน้ำมันอากาศยาน จำกัด (IPS)

BAFS Training Center จัดอบรมหลักสูตร การสร้างจิตสำนึกความปลอดภัย ด้วยกิจกรรม KYT เพื่อรณรงค์และลดอุบัติเหตุจากการทำงาน ให้แก่พนักงานบริษัท บริการน้ำมันอากาศยาน จำกัด (IPS) เมื่อวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2561 ณ ท่าอากาศยานตราด ท่าอากาศยานสุโขทัย