คณะกรรมการจัดการความรู้และศูนย์ฝึกอบรมร่วมกับคณะทำงานค่านิยมองค์กร เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานโดยได้รับความรู้และนวัตกรรม

คณะกรรมการจัดการความรู้และศูนย์ฝึกอบรมร่วมกับคณะทำงานค่านิยมองค์กร เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานโดยได้รับความรู้และนวัตกรรมเพื่อนำมาปรับใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2562 ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์