นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มบริษัทบริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “กลุ่มบริษัท” ตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของทั้งพนักงาน บุคคลภายนอกผู้มาติดต่อกับกลุ่มบริษัท จึงขอยกเลิกประกาศบริษัทที่ 1/2564 เรื่องนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มบริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และกำหนดนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มบริษัท เพื่อให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลส่วนบุคคลจะได้รับความคุ้มครองให้มีความมั่นคงปลอดภัยตามมาตรฐานที่เหมาะสม โดยได้มีการกำหนดเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย รวมถึงสิทธิต่าง ๆ ของเจ้าของข้อมูล ตลอดจนแนวปฏิบัติเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลดังต่อไปนี้

ประกาศ ณ วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2565

(หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ ดิศกุล)
ประธานกรรมการบริหาร