การดำเนินการเพื่อให้องค์กรมีกรอบการพัฒนาอย่างยั่งยืนในกลยุทธ์

ประเด็นสำคัญเพื่อการจัดการความยั่งยืนขององค์กร

ประเด็นสำคัญเพื่อการจัดการความยั่งยืนขององค์กร

การทบทวนประเด็นสาระสำคัญของกิจการและการมีส่วนร่วมของผู้บริหารระดับสูง

BAFS sustainability development

การกำหนดประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน การระบุและการลำดับความสำคัญ กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยบริษัทจัดการระดมสมองจากฝ่ายบริหารเพื่อพิจารณาเรื่องดังกล่าว ซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งของการจัดการด้านความยั่งยืน และจัดให้มีการทบทวนเป็นประจำทุกปีเพื่อมั่นใจว่าบริษัทจะสามารถตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม

BAFS sustainability development
แผนผังจากการประชุม การทบทวนประเด็นสาระสำคัญของกิจการและการมีส่วนร่วมของผู้บริหารระดับสูง
BAFS sustainability development

ความเชื่อมโยงของกรอบความยั่งยืนกับแผนหดำเนินงานตามกลยุทธ์ด้านความยั่งยืน