นิยามความยั่งยืนของบาฟส์

"เป็นองค์กรธุรกิจที่ส่งมอบคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตลอดห่วงโซ่อุปทานอย่างสมดุลและครอบคลุมในมิติ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม"

หมายถึงการที่บาฟส์ดำเนินธุรกิจอย่าง มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย กลุ่มต่างๆของธุรกิจ ที่ได้รับ ผลกระทบจากกระบวนการดำเนินธุรกิจ ทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ

โดยการดำเนินการให้บริษัทมีกรอบการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ชัดเจนโดยกำหนดประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนของกิจการ (Material Aspects) จากการพิจารณา ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก กอรปกับความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มตลอดสายห่วงโซ่อุปทานของธุรกิจ

ดังนั้นการพัฒนาที่ยั่งยืนของบาฟส์ จึงมิได้มองเพียงในระดับกระบวนการและการส่งมอบบริการเท่านั้น แต่ยังต้องพิจารณาการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจตลอดห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) เป็นองค์รวมโดยบูรณาการทั้งผลการดำเนินงานของธุรกิจเอง ความยั่งยืนของคู่ค้าที่ให้บริการตลอดห่วงโซ่อุปทาน ไปจนถึงการรับบริการอย่างยั่งยืนของลูกค้า

เป้าหมายการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

Commitment BAFS 5.0

“ผู้กำหนดทิศทางและมาตรฐานของธุรกิจการบริการน้ำมันอากาศยานในระดับสากล”

BAFS'S SUSTAINABLE VALUE PROPOSITION
+
=
ธุรกิจบริการด้านพลังงานตามแนวทางที่ยั่งยืนด้วย

มาตรฐาน

คุณภาพ

ความปลอดภัย