บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) มีนโยบายดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR) โดยดำเนินงานภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ควบคู่กับการดูแลรับผิดชอบต่อสังคมทั้งภายในและภายนอก รวมทั้งใส่ใจดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

เพื่อรักษาดุลยภาพของการดำเนินงานทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม อันจะนำไปสู่การดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน โดยบริษัทยึดถือแนวปฏิบัติด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 7 ประการ ดังนี้

มาตรฐานระดับสากล

International Standards

 • ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015
 • ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย OHSAS 18001:2007
 • ระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ ISO 22301:2012
 • มาตรฐาน Aviation Fuel Quality Control and Operating Standards จาก Joint Inspection Group (JIG):ซึ่งเป็นมาตรฐานเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพน้ำมันอากาศยานการปฏิบัติการรับ-จัดเก็บ-จ่ายน้ำมันอากาศยานที่ถือปฏิบัติกันทั่วโลก
 • Quality Management Systems : ISO 9001:2015
 • Occupational Health and Safety Assessment Series : OHSAS 18001:2007
 • Business Continuity Management Systems : ISO 22301:2012
 • Aviation Fuel Quality Control and Operating Standards of Joint Inspection Group (JIG) for AviationFuel Quality Control and Internationally Agreed Procedures for Receipt-Storage-Distribution of Fuel.
มาตรฐานระดับประเทศ

National Standards

 • มาตรฐานการตรวจสอบภายใน
 • มาตรฐานการตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอกองค์กร
 • องค์การลดก๊าซเรือนกระจกของภาคเอกชนไทย
 • มาตรฐานแรงงาน และมาตรฐานตามกฎหมายที่บริษัทมีความเกี่ยวข้อง
 • Internal Audit Standards Audit Standards of External Organizations The Thailand Greenhouse Gas Management Organization (PublicOrganisation)
 • Labour Standards and Standards Required by Law, to which BAFS is related.