สถานีบริการดอนเมือง ได้เปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2529 ตามมติคณะรัฐมนตรีในปี 2526 เพื่อดำเนินการบริหารการจัดเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานและให้บริการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงแก่อากาศยานที่ท่าอากาศยานสากลกรุงเทพ ปัจจุบันได้เปลี่ยนเป็น ท่าอากาศยานดอนเมือง (ทดม.)

Don Mueang International Airport (DMK)โดยเป็นผู้ให้บริการเติมน้ำมันอากาศยานอย่างครบวงจรเพียงรายเดียว และเมื่อมีการขยายการให้บริการไปที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2549 นั้น ทำให้ท่าอากาศยานดอนเมืองเป็นท่าอากาศยานที่ให้บริการเครื่องบินที่ไม่มีตารางบินแน่นอนเช่น เครื่องบินส่วนตัว เครื่องบินเช่าเหมาลำ เครื่องบินราชการ เครื่องบินของโรงเรียนการบิน เป็นต้น และจากที่ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2550 ให้สายการบินภายในประเทศ ที่มีตารางเวลาแน่นอน มีการบินแบบจุดต่อจุดทำการบินได้ ทำให้ สถานีบริการดอนเมืองมียอดให้บริการเพิ่มขึ้นประมาณ 85 เที่ยวบินต่อวัน ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2550 เป็นต้นมา

chart station

สถานีบริการดอนเมืองให้บริการด้วยระบบต่างๆ ดังนี้

คลังน้ำมันอากาศยานดอนเมือง (Don Mueang Depot)

ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของถนนวิภาวดีรังสิต ประกอบด้วยอาคารสำนักงานใหญ่ และสำนักงานของบริษัทในเครือ ทำหน้าที่รับ-จ่ายพร้อมจัดเก็บน้ำมันอากาศยาน (Jet A-1) ที่บริษัทผู้ค้าน้ำมันส่งมาเพื่อให้บริการแก่สายการบินที่เป็นลูกค้าของตน โดยสามารถจัดเก็บน้ำมันอากาศยานได้ประมาณ 19 ล้านลิตร มีระบบรับจ่ายน้ำมันอัตโนมัติ ประกอบไปด้วย Hydrant Pump จำนวน 4 ชุด ระบบวัดปริมาณน้ำมันในถังอัตโนมัติ(Tank Gauging) รวมทั้งระบบความปลอดภัย ซึ่งประกอบด้วย ระบบดับเพลิง ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV System) และระบบตรวจจับการบุกรุกแนวรั้ว(Infrared Sensor Bea


ระบบท่อส่งน้ำมันใต้ลานจอด (Hydrant Pipeline Network)

ทำหน้าที่ส่งจ่ายน้ำมันอากาศยานจากคลังน้ำมันผ่านท่อจ่ายน้ำมันขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 20 นิ้ว ซึ่งวางฝังไว้ใต้ดินลอดผ่านถนนวิภาวดีรังสิตเข้าสู่สนามบินและกระจายไปทั่วบริเวณหลุมจอดเครื่องบิน


ระบบการให้บริการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน (Into-plane Services)

บริการเติมน้ำมัน Jet A-1 เข้าสู่เครื่องบินโดยรถ Dispenser ผ่านระบบ Hydrant และรถ Refueller ซึ่งมีถังบรรทุกน้ำมันขนาดใหญ่ ติดตั้งที่ตัวรถ ใช้ในการเติมน้ำมันให้แก่เครื่องบินที่อยู่นอกระบบ Hydrant


bg-location