สถานีบริการสุวรรณภูมิได้เริ่มเปิดให้บริการเติมน้ำมันอากาศยานอย่างครบวงจร แก่สายการบินต่างๆที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2549 ด้วยท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเป็นท่าอากาศยานที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชีย และรัฐบาลมีนโยบายที่จะให้เป็นศูนย์กลางการคมนาคมทางอากาศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ บริษัทจึงได้พัฒนาระบบ Hydrant Pipeline Network ให้ก้าวไปอีกขั้นโดยการนำนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีระบบเติมน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการให้บริการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานให้สูงยิ่งขึ้น

โดยสถานีบริการสุวรรณภูมิ ประกอบไปด้วยส่วนสำคัญ 5 ส่วน คือ :

chart station
คลังน้ำมันอากาศยานสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi Depot)

Suvarnabhumi Depot encompasses 63 rai of area on the eastern part of Suvarnabhumi airport. It is crossed in the middle by the Nong-gnuhao canal. An office building, an operations building, and 5 tanks of Jet A-1 fuel with total capacity of 75 million liters are situated within the depot. The automated fuel receiving-dispensing system comprise 10 sets of Variable Speed Drive Hydrant Pumps, which uses the inverter technology to allow for Suvarnabhumi airport’s aircraft fuel demands and to save energy. Also situated within the depot are fire-fighting facilities, a closed-circuit television system, and a perimeter intrusion detection system. In addition to these, the company has also installed a fiber-optic perimeter intrusion system capable of indicating the point of intrusion so that security personnel may move in to deal with intruders in a timely manner.


ท่อส่งน้ำมันเข้าคลัง (Jet A-1 Supply Pipelines)

คลังน้ำมันอากาศยานสุวรรณภูมิได้มีการออกแบบให้สามารถรับน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานประเภท Jet A-1 ได้จาก 2 เส้นทาง คือ จากโรงกลั่นน้ำมันบางจาก-ช่องนนทรีและจากโรงกลั่นน้ำมันต่างๆที่มาบตาพุด-ศรีราชาทั้งนี้เพื่อให้แน่ใจได้ว่าจะมีปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานอย่างเพียงพอต่อความต้องการของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยน้ำมันจะส่งผ่านทางท่อที่ออกแบบสำหรับน้ำมัน Jet A-1 โดยเฉพาะไปยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ สถานีบริการย่อยฝั่งลานจอดประกอบไปด้วยอาคารสำนักงานฝ่ายบริการลานจอด โรงซ่อมบำรุงรถเติมน้ำมัน ถังเก็บน้ำมันใต้ดินพร้อมปั๊มสูบจ่าย จุดเติมน้ำมันให้กับรถเติมน้ำมันอากาศยานประเภท Refueller และสถานีทดสอบอุปกรณ์เติมน้ำมันอากาศยาน (Test & Calibration Station)


สถานีบริการย่อยฝั่งลานจอด (Into-Plane Service Substation)

สถานีบริการย่อยฝั่งลานจอด เป็นศูนย์ควบคุมและบริหารงานให้บริการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานในเขตสนามบินสุวรรณภูมิ งานเติมน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานทุกประเภทจะถูกจัดการผ่านศูนย์ควบคุมการให้บริการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน


ระบบท่อจ่ายน้ำมันไปยังสนามบิน (Hydrant Pipeline Network)

ระบบ Hydrant Pipeline Network เป็นเครือข่ายท่อส่งน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานแรงดันสูงที่ฝังอยู่ใต้ดินและกระจายไปทั่วใต้บริเวณลานจอด ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยน้ำมัน Jet A-1 จากคลังจะถูกสูบจ่ายโดย hydrant pump ผ่านระบบ hydrant pipeline ไปยังหลุมจอดแต่ละหลุม รวมทั้งสิ้นจำนวน 119 หลุมจอด โดยมีบริษัท ไทยเชื้อเพลิงการบิน จำกัด (Tarco) เป็นผู้ดำเนินการซึ่งได้รับสัมปทานจาก บมจ.ท่าอากาศยานไทย (ทอท.)


รถเติมน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน (Aircraft Refuelling Vehicles)

ขั้นตอนสุดท้ายที่จะนำน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานไปสู่อากาศยานนั้น คือ รถเติมน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ รถ Dispenser และรถ Refueller รถบริการทั้ง 2 ชนิด สามารถให้บริการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานให้แก่ทุกสายการบินได้ตลอด 24 ชั่วโมง ด้วยความมุ่งมั่นที่จะให้การบริการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้นำระบบ Aviation Fuel Management System มาใช้เพื่อความถูกต้องแม่นยำและให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด โดยระบบประกอบไปด้วย

ระบบสำนักงาน (Office System)

ระบบสำนักงานซึ่งติดตั้งอยู่ในสถานีย่อยฝั่งลานจอดมีหน้าที่จัดเตรียมข้อมูล ควบคุมสั่งการให้บริการของรถเติมน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานทั้ง 2 ชนิด รวมไปถึงการบริหารกำลังคนและอุปกรณ์ให้เพียงพอต่อความต้องการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานของสายการบินต่างๆ ในสนามบิน

ระบบบนรถให้บริการ (Vehicle Information System)

ระบบบนรถให้บริการสามารถที่จะรับข้อมูลการบริการได้ 2 ทาง USB Flash Drive หรือโดยใช้เทคโนโลยีการสื่อสารแบบไร้สาย (Wireless Communications) พนักงานที่ให้บริการเพียงระบุข้อมูลเที่ยวบิน ทะเบียนเครื่อง และหลุมจอด จากนั้นให้บริการเติมน้ำมันและเมื่อการบริการเสร็จสิ้น ระบบคอมพิวเตอร์ในรถจะบันทึกข้อมูลทั้งหมดของการเติมครั้งนั้นพร้อมพิมพ์ใบรับน้ำมัน(Delivery Receipt) โดยอัตโนมัติ


bg-location