วิสัยทัศน์

บริการธุรกิจพลังงานอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงคุณภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม

เป้าประสงค์

4 ด้านซึ่งมีความสอดคล้องและสนับสนุนกระบวนการทำงานแต่ละด้านเพื่อการเติบโต ใน ธุรกิจอย่างยั่งยืนและผลักดันให้บริษัทบรรลุวิสัยทัศน์อันประกอบด้วย

graph goals
ด้านการเงิน

สร้างความมั่งคั่งยั่งยืนและให้ผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอ

ด้านลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

มีคุณภาพความปลอดภัยสูงสุดตามมาตรฐานสากลเพื่อสร้างความไว้วางใจแก่ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ด้านกระบวนการ

เป็นเลิศด้านกระบวนการด้วยความรับผิดชอบต่อ เศรษฐกิจ สังคมสิ่งแวดล้อมตามกรอบการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ด้านการเรียนรู้และพัฒนา

บุคลากรมีความเป็นมืออาชีพสอดรับกับระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย

พันธกิจ

ต่อผู้ถือหุ้น

ดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างความมั่งคั่งยั่งยืนและให้ผลตอบแทนที่ดีแก่ผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอ

ต่อลูกค้า

มุ่งเน้นคุณภาพและความปลอดสูงสุดตามมาตรฐานสากลเพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า

ต่อพันธมิตรทางธุรกิจ

ดำเนินธุรกิจร่วมกันตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ปฏิบัติตามแนวร่วมปฏิบัติการต่อต้านคอร์รัปชั่น และมีความรับผิดชอบปฏิบัติตามสัญญาหรือเงื่อนไขต่างๆที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด

ต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

มีความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อมตามกรอบความยั่งยืน

ต่อพนักงาน

พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ มีจริยธรรม และยึดถือหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ต่อผู้กำกับดูแล

ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อกำหนด ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ ถูกต้องและโปร่งใส

ต่อคู่แข่ง

ดำเนินธุรกิจตามหลักปฏิบัติสากลที่ดีอย่างเป็นธรรมด้วยการปฏิบัติตามข้อกำหนด กฏหมาย กฏระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการค้า