เดือน 2560 2561 2562
จำนวนเที่ยวบิน อัตราเติบโตของเที่ยวบิน จำนวนเที่ยวบิน อัตราเติบโตของเที่ยวบิน จำนวนเที่ยวบิน อัตราเติบโตของเที่ยวบิน
ม.ค. 25,361 5.84% 25,966 2.39% 27,573 6.19%
ก.พ. 22,771 -0.69% 23,757 4.33% 25,006 5.26%
มี.ค. 24,386 4.58% 26,127 7.14% 26,956 3.17%
เม.ย. 23,280 2.31% 25,413 9.16% 25,398 -0.06%
พ.ค. 23,531 1.64% 25,422 8.04% 25,032 -1.53%
มิ.ย. 22,630 3.16% 24,471 8.14% 24,171 -1.23%
ก.ค. 24,223 2.30% 25,630 5.81% 25,570 -0.23%
ส.ค. 24,587 3.34% 25,587 4.07% 26,043 1.78%
ก.ย. 22,839 2.25% 23,700 3.77% 24,266 2.39%
ต.ค. 24,396 4.89% 25,339 3.87% 25,619 1.11%
พ.ย. 24,186 3.52% 25,173 4.08%    
ธ.ค. 25,511 2.91% 26,935 5.58%    

หมายเหตุ: จำนวนเที่ยวบินรวมที่ BAFS ให้บริการที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและท่าอากาศยานดอนเมืองในเดือน ต.ค. 2562 มีจำนวน 24,266 เที่ยวบิน โดยจำนวนเที่ยวบินของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 14,823 เที่ยวบิน และเป็นของท่าอากาศยานดอนเมืองจำนวน 10,796 เที่ยวบิน