เดือน 2562 2563 2564
จำนวนเที่ยวบิน อัตราเติบโตของเที่ยวบิน จำนวนเที่ยวบิน อัตราเติบโตของเที่ยวบิน จำนวนเที่ยวบิน อัตราเติบโตของเที่ยวบิน
ม.ค. 27,573 +6.19% 27,119 -1.65% 7,122 -73.74%
ก.พ. 25,006 +5.26% 22,046 -11.84% 6,408 -70.93%
มี.ค. 26,956 +3.17% 15,448 -42.69% 10,628 -31.20%
เม.ย. 25,398 -0.06% 1,938 -92.37% 10,187 +425.64%
พ.ค. 25,032 -1.53% 2,805 -88.79% 4,761 +69.73%
มิ.ย. 24,171 -1.23% 4,929 -79.61% 5,020 +1.85%
ก.ค. 25,570 -0.23% 7,853 -69.29% 4,309 -45.13%
ส.ค. 26,043 +1.78% 9,075 -65.15% 3,124 -65.58%
ก.ย. 24,266 +2.39% 9,621 -60.35% 4,776 -50.36%
ต.ค. 25,619 +1.11% 11,332 -55.77%
พ.ย. 25,029 -0.57% 12,160 -51.42%
ธ.ค. 26,521 -1.54% 13,410 -49.44%

หมายเหตุ : จำนวนเที่ยวบินรวมที่ BAFS ให้บริการที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและท่าอากาศยานดอนเมืองในเดือน ก.ย. 2564 มีจำนวน 4,776  เที่ยวบิน โดยจำนวนเที่ยวบินของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 3,716 เที่ยวบิน และเป็นของท่าอากาศยานดอนเมืองจำนวน 1,060 เที่ยวบิน