บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทที่ให้บริการน้ำมันอากาศยานแบบครบวงจร ณ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ สนามบินดอนเมือง สนามบินสมุย สนามบินสุโขทัย และสนามบินตราด

Tap highlighted areas to explore key features
           

น้ำมันเจ็ท เอ-1 ถูกส่งมาจากท่อขนส่งน้ำมันของบริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด (FPT) และบริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จำกัด (THAPPLINE) โดยน้ำมันจะถูกเก็บรวมกันที่ถังน้ำมันของบริษัทฯ และบริษัทฯจะรับน้ำมันที่ผ่านการรับรองและตรวจสอบคุณภาพแล้วเท่านั้น ในระหว่างการรับน้ำมันเข้าสู่ถังเก็บ น้ำมันจะถูกกรองผ่าน อุปกรณ์กรองน้ำมันขั้นต้น และ อุปกรณ์กรองน้ำมันและแยกน้ำ เพื่อกรองเอาสิ่งปนเปื้อนและแยกน้ำออกจากน้ำมัน และตรวจสอบคุณภาพน้ำมันตามระยะเวลาที่มาตรฐานกำหนด หลังจากนั้น น้ำมันเจ็ท เอ-1 จะถูกปล่อยให้พักตัวในถังเก็บอย่างน้อย 2 ชั่วโมงและทดสอบคุณภาพน้ำมันอีกครั้งก่อนถูกจ่ายเข้าสนามบิน น้ำมันเจ็ท เอ-1 จะถูกสูบจ่ายผ่านอุปกรณ์ ที่เรียกว่า Floating Suction และอุปกรณ์กรองและแยกน้ำ เพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีสิ่งปนเปื้อนและน้ำเข้าสู่ ระบบท่อส่งน้ำมันใต้ลานจอดของเครื่องบิน

น้ำมันเจ็ท เอ-1 จะถูกนำส่งเข้าถังน้ำมันของเครื่องบิน โดย รถจ่ายน้ำมันที่มีการติดตั้งอุปกรณ์กรองน้ำมันและแยกน้ำ และอุปกรณ์มาตรวัดปริมาตรนํ้ามัน รวมถึงอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยอื่นๆ และสำหรับในบริเวณที่ไม่มีระบบท่อส่งน้ำมันใต้ลานจอดของเครื่องบิน การเติมน้ำมันเข้าถังน้ำมันของเครื่องบินจะใช้ รถเติมน้ำมันที่บรรทุกถังน้ำมันแทน

ทั้งนี้ การจ่ายน้ำมันโดยรถจ่ายน้ำมันและรถเติมน้ำมันที่บรรทุกถังน้ำมัน จะจ่ายผ่านระบบ Aviation Refueling Management System (ARMS) เพื่อความถูกต้องแม่นยำและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของบริษัทฯ

There are 5 main, fixed cone-roof type, storage tanks with a total capacity of about 75 million liters. They are fully epoxy coated and equipped with free vent and floating suctions. Inlet and outlet valves are motorized valves which can be controlled from the control room.

JET A-1 is a kerosine type fuel used for aircraft with gas turbine engines, more commonly known as jet engines. Although similar to kerosine, it is cleaner, purer and is of higher quality than household kerosine. It is clear and bright and visually free from solid matter and undissolved water at ambient fuel Temperature. Normally fuel color ranges from water white (colorless) to a straw/pale yellow.

One jockey and 11 main hydrant pumps are used to supply the hydrant fuelling system. The jockey pump, or starting pump, has a pumping capacity of 10 m3/hour. Each main hydrant pump has a pumping capacity of 454 m3/hr, thus, enabling total delivery flow rate of about 5,000 m3/hr

In order to increase its accuracy and work efficiency, BAFS has implemented an automatic receiving and delivering system to be Distributed Control System (DCS). This system controls and open/close valve to receive and delivery fuel from the control room; there is central operator supervisory control which is reduces multi-system complexities.

Besides, Automatic Tank Gauging has been installed not only to increase accuracy but also to link data to the DCS system, that simultaneously reads the fuel level and temperature.

Hydrant Fuelling system managed by Thai aviation refueling company limited (TARCO). Receives Jet A-1 fuel from the depot is then channeled through 8 hydrant pumps into the hydrant pipelines network which buried underground and spreading throughout the aircraft parking area and then to each of the 119 parking pits. The final step of the Jet A-1 fuel delivery from the hydrant pit to the aircrafts requires hydrant dispensers.

Currently BAFS has 40 high-flow dispensers, each of them has "ARMS System" installed with the aim of improving refueling services with accuracy, speed and safety. They are used for transferring JET A-1 from high-pressure hydrant fuelling system into aircraft's tanks. Each of them has maximum flow rate of 3,200 liters/minute. They reduce and control pressure from the hydrant to acceptable limit and filter JET A-1 one last time before it enters aircraft's tanks.

In line with our commitment to providing the best service possible, "ARMS System" has been installed on to all dispensers and refuellers in order to facilitate our refueling system and to serve aircrafts the accurate and efficient service, the system consists of:

  • An administrative system, responsible for providing data and controlling orders for daily service.
  • An ARMS system, information is received through a "card" or by radio transmission. The Operator simply verifies the flight details, aircraft registration number, location and then provides the fuelling service. Then refueling is completed, the ARMS system issues an automatic delivery receipt (D/R)

Refuellers are large fuelling vehicles with an integral tank and pump. They are developed where hydrant fuelling system is not available. Their tank capacities vary. The common size is 65,000 liters. On-Truck Computer System has been installed in all refullers with the aim of improving refueling services with accuracy, speed and safety. Most of the refuellers can supply up to 3,200 liters per minute. They control pressure at aircraft adapters to acceptable limit and filter JET A-1 for the last time before it enters aircraft tanks.