บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทให้บริการน้ำมันอากาศยาน เพียงบริษัทเดียว ที่สนามบินนานาชาติกรุงเทพ ประเทศไทย ผลิตภัณฑ์หลักที่ให้บริการได้แก่ เจ็ท เอ-1

Tap highlighted areas to explore key features
           

น้ำมันเจ็ท เอ-1 ถูกส่งมาจากน้ำมันของบริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ และบริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จำกัด (THAPPLINE) โดยน้ำมันจากสองแห่งจะถูกเก็บรวมกันที่คลังน้ำมันของบริษัทฯ โดยท่อส่งน้ำมัน บริษัทฯ จะรับน้ำมันที่ผ่านการรับรองคุณภาพแล้วเท่านั้น ก่อนเข้าสู่ถังเก็บ น้ำมันจะถูกส่งผ่าน อุปกรณ์กรองน้ำมันขั้นต้น และ อุปกรณ์กรองน้ำมันและแยกน้ำ เพื่อกรองสิ่งปนเปื้อนและแยกน้ำออกจากน้ำมัน หลังจากนั้น น้ำมันเจ็ท เอ-1 จะถูกปล่อยให้พักตัวในถังเก็บอย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนถูกจ่ายออกไป

น้ำมันเจ็ท เอ-1 ถูกปั๊มผ่านอุปกรณ์กรองและแยกน้ำเข้าสู่ ระบบท่อส่งน้ำมันใต้ลานจอดของเครื่องบิน และถูกนำส่งเข้าถังน้ำมันของเครื่องบิน โดย รถจ่ายน้ำมัน สำหรับในบริเวณที่ไม่มีระบบท่อส่งน้ำมันใต้ลานจอดของเครื่องบิน การเติมน้ำมันเข้าถังน้ำมันของเครื่องบินจะใช้ รถเติมน้ำมันขนาดใหญ่แทน

ทั้งนี้ การจ่ายน้ำมันโดยรถจ่ายน้ำมันและรถเติมน้ำมันจะจ่ายผ่านระบบ Aviation Refuelling Management System (ARMS) เพื่อความถูกต้องแม่นยำและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของบริษัทฯ

There are 5 main, fixed cone-roof type, storage tanks with a total capacity of about 75 million liters. They are fully epoxy coated and equipped with free vent and floating suctions. Inlet and outlet valves are motorized valves which can be controlled from the control room.

JET A-1 is a kerosine type fuel used for aircraft with gas turbine engines, more commonly known as jet engines. Although similar to kerosine, it is cleaner, purer and is of higher quality than household kerosine. It is crystal clear, vaporizes slowly and normally used for commercial aircraft.

One jockey and 10 main hydrant pumps are used to supply the hydrant fuelling system. The jockey pump, or starting pump, has a pumping capacity of 10 m3/hour. Each main hydrant pump has a pumping capacity of 454 m3/hour, thus, enabling total delivery flow rate of 4,540 m3/hour.

In order to increase its accuracy and work efficiency, BAFS has implemented an automatic receiving and dispensing system to be Distributed Control System (DCS). This system controls and open/ close valve to receive and dispense fuel; this is done from a computer monitor which is easier and faster.

Besides, Automatic Tank Gauging has been installed not only to increase accuracy but also to link data to the DCS system, that simultaneously reads the fuel level and temperature.

Hydrant Fuelling system managed by Thai aviation refueling company limited (TARCO). Receives Jet A-1 fuel from the depot is then channeled through 8 hydrant pumps into the hydrant pipelines network which buried underground and spreading throughout the aircraft parking area and then to each of the 119 parking pits. The final step of the Jet A-1 fuel delivery from the hydrant pit to the aircrafts requires hydrant dispensers.

Currently BAFS has 40 high-flow dispensers, each of them has "ARMS System" installed with the aim of improving refueling services with accuracy, speed and safety. They are used for transferring JET A-1 from high-pressure hydrant fuelling system into aircraft's tanks. Each of them has maximum flow rate of 3,200 liters/minute. They reduce and control pressure from the hydrant to acceptable limit and filter JET A-1 one last time before it enters aircraft's tanks.

In line with our commitment to providing the best service possible, "ARMS System" has been installed on to all dispensers and refuellers in order to facilitate our refueling system and to serve aircrafts the accurate and efficient service, the system consists of:

  • An administrative system, responsible for providing data and controlling orders for daily service.
  • An ARMS system, information is received through a "card" or by radio transmission. The Operator simply verifies the flight details, aircraft registration number, location and then provides the fuelling service. Then refueling is completed, the ARMS system issues an automatic delivery receipt (D/R)

Refuellers are large fuelling vehicles with an integral tank and pump. They are developed where hydrant fuelling system is not available. Their tank capacities vary. The common size is 65,000 liters. On-Truck Computer System has been installed in all refullers with the aim of improving refueling services with accuracy, speed and safety. Most of the refuellers can supply up to 3,200 liters per minute. They control pressure at aircraft adapters to acceptable limit and filter JET A-1 for the last time before it enters aircraft tanks.