ปริมาณน้ำมันโดยรวมของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และท่าอากาศยานดอนเมือง

ในเดือน กรกฎาคม 2562

ล้านลิตร
381.1
สนามบินสุวรรณภูมิ
118.5
สนามบินดอนเมือง
0.99%
อัตราเติบโตของปริมาณน้ำมัน
เดือน 2560 2561 2562
ปริมาณ น้ำมัน (ล้านลิตร) อัตราเติบโตของปริมาณน้ำมัน ปริมาณ น้ำมัน (ล้านลิตร) อัตราเติบโตของปริมาณน้ำมัน ปริมาณ น้ำมัน (ล้านลิตร) อัตราเติบโตของปริมาณน้ำมัน
ม.ค. 530.4 5.43% 532.8 0.46% 555.9 4.33%
ก.พ. 469.6 0.11% 482.0 2.64% 501.2 3.99%
มี.ค. 487.2 -0.33% 533.3 9.46% 555.4 4.14%
เม.ย. 455.5 -1.96% 496.5 8.99% 500.7 0.86%
พ.ค. 458.7 0.37% 484.0 5.51% 484.9 0.19%
มิ.ย. 443.0 3.53% 464.0 4.74% 465.5 0.33%
ก.ค. 480.1 2.13% 494.7 3.04% 499.6 0.99%
ส.ค. 483.8 1.30% 498.0 2.93%    
ก.ย. 453.7 1.90% 468.0 3.14%    
ต.ค. 476.2 2.44% 495.5 4.05%    
พ.ย. 486.2 1.86% 508.7 4.64%    
ธ.ค. 522.1 2.10% 545.2 4.42%    

หมายเหตุ : ปริมาณน้ำมันโดยรวมของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและท่าอากาศยานดอนเมืองในเดือน ก.ค. 2562 มีจำนวน 499.6 ล้านลิตร ซึ่งเป็นปริมาณน้ำมันของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจำนวน 381.1 ล้านลิตร และท่าอากาศยานดอนเมืองจำนวน 118.5 ล้านลิตร