ปริมาณน้ำมันโดยรวมของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และท่าอากาศยานดอนเมือง

ในเดือน กรกฎาคม 2563

ล้านลิตร
78.4
สนามบินสุวรรณภูมิ
30.4
สนามบินดอนเมือง
-78.22%
อัตราเติบโตของปริมาณน้ำมัน
เดือน 2561 2562 2563
ปริมาณ น้ำมัน (ล้านลิตร) อัตราเติบโตของปริมาณน้ำมัน ปริมาณ น้ำมัน (ล้านลิตร) อัตราเติบโตของปริมาณน้ำมัน ปริมาณ น้ำมัน (ล้านลิตร) อัตราเติบโตของปริมาณน้ำมัน
ม.ค. 532.8 +0.46% 555.9 +4.33% 559.8 +0.70%
ก.พ. 482.0 +2.64% 501.2 +3.99% 460.8 -8.07%
มี.ค. 533.3 +9.46% 555.4 +4.14% 312.2 -43.79%
เม.ย. 496.5 +8.99% 500.7 +0.86% 57.8 -88.46%
พ.ค. 484.0 +5.51% 484.9 +0.19% 61.9 -87.24%
มิ.ย. 464.0 +4.74% 465.5 +0.33% 73.8 -84.14%
ก.ค. 494.7 +3.04% 499.6 +0.99% 108.8 -78.22%
ส.ค. 498.0 +2.93% 515.4 +3.49%
ก.ย. 468.0 +3.14% 483.7 +3.36%
ต.ค. 495.5 +4.05% 511.5 +3.23%
พ.ย. 508.7 +4.64% 516.8 +1.60%
ธ.ค. 545.2 +4.42% 548.0 +0.51%

หมายเหตุ : ปริมาณน้ำมันโดยรวมของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและท่าอากาศยานดอนเมืองในเดือน ก.ค. 2563 มีจำนวน 108.8 ล้านลิตร ซึ่งเป็นปริมาณน้ำมันของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจำนวน 78.4 ล้านลิตร และท่าอากาศยานดอนเมืองจำนวน 30.4 ล้านลิตร