ปริมาณน้ำมันโดยรวมของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และท่าอากาศยานดอนเมือง

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 30 กันยายน 2564

ล้านลิตร
111.7
สนามบินสุวรรณภูมิ
6.1
สนามบินดอนเมือง
-7.17%
อัตราเติบโตของปริมาณน้ำมัน
เดือน 2562 2563 2564
ปริมาณ น้ำมัน (ล้านลิตร) อัตราเติบโตของปริมาณน้ำมัน ปริมาณ น้ำมัน (ล้านลิตร) อัตราเติบโตของปริมาณน้ำมัน ปริมาณ น้ำมัน (ล้านลิตร) อัตราเติบโตของปริมาณน้ำมัน
ม.ค. 555.9 +4.33% 559.8 +0.70% 120.6 -78.46%
ก.พ. 501.2 +3.99% 460.8 -8.07% 120.4 -73.87%
มี.ค. 555.4 +4.14% 312.2 -43.79% 169.0 -45.87%
เม.ย. 500.7 +0.86% 57.8 -88.46% 156.4 +170.79%
พ.ค. 484.9 +0.19% 61.9 -87.24% 124.2 +100.68%
มิ.ย. 465.5 +0.33% 73.8 -84.14% 119.2 +61.48%
ก.ค. 499.6 +0.99% 108.8 -78.22% 117.3 +7.81%
ส.ค. 515.4 +3.49% 124.1 -75.92% 103.1 -16.92%
ก.ย. 483.7 +3.36% 126.9 -73.77% 117.8 -7.17%
ต.ค. 511.5 +3.23% 143.6 -71.93%
พ.ย. 516.8 +1.60% 161.2 -68.81%
ธ.ค. 548.0 +0.51% 163.3 -70.20%

หมายเหตุ : ปริมาณน้ำมันโดยรวมของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและท่าอากาศยานดอนเมืองในเดือน ก.ย. 2564 มีจำนวนปริมาณน้ำมันโดยรวมของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและท่าอากาศยานดอนเมืองในเดือน ก.ย. 2564 มีจำนวน 117.8 ล้านลิตร ซึ่งเป็นปริมาณน้ำมันของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจำนวน 111.7 ล้านลิตร และท่าอากาศยานดอนเมืองจำนวน 6.1 ล้านลิตร