บริษัทมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ต่อต้านการติดสินบน และการคอร์รัปชั่น โดยในปี 2557 บริษัทได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition against Corruption) รวมทั้งผ่านการรับรองการต่ออายุสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติฯ ต่อเนื่องมาจนปัจจุบัน

บริษัทได้มีนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น (Anti-Corruption Policy) ซึ่งได้รับการอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยทุกคนยึดถือเป็นแนวปฏิบัติที่ชัดเจน