จรรยาบรรณธุรกิจเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน อันจะช่วยสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทให้มีประสิทธิภาพดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส มีจริยธรรมและรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม อันจะส่งผลให้เป็นบริษัทที่มีการบริหารกิจการที่ดีและเกิดความยั่งยืน

จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทมีการกำหนดเกี่ยวกับ

  • จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ
  • จรรยาบรรณต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ ได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า ผู้กำกับดูแล สังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม และจรรยาบรรณสำหรับคู่ธุรกิจ ได้แก่ คู่ค้า ผู้ค้า/ผู้ขายหรือ เจ้าหนี้ของบริษัท
  • จรรยาบรรณกรรมการบริษัท
  • จรรยาบรรณพนักงานในด้านต่างๆ เช่น ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การรักษาความลับ การจัดหา การใช้ข้อมูลภายในการต่อต้านการติดสินบนและการคอร์รัปชั่น ทรัพย์สินทางปัญญาและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น
  • การติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตาม และวินัย
  • บทลงโทษ

ทั้งนี้ บริษัทได้ส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตาม รวมทั้งกำหนดระบบการติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตามที่เป็นรูปธรรม ได้แก่ การจัดให้มีระบบการประเมินผลตนเองด้วยระบบ online เป็นประจำทุกปี สำหรับผู้บริหารและพนักงานทุกคน