บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญของกระบวนการวางแผนกลยุทธ์และการบริหารความเสี่ยงในการเป็นเครื่องมือบริหารจัดการควบคุมความเสี่ยง ที่มีความเพียงพอและเหมาะสมอยู่ในกรอบความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และ ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Tolerance) รวมทั้งมีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง ทำให้บริษัทและบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) ทั้งหมดบรรลุวัตถุประสงค์ที่สอดคล้องกันเพื่อมุ่งสู่การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

บริษัทจึงขอประกาศนโยบายการบริหารความเสี่ยงให้ทราบโดยทั่วกัน ดังนี้

การปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงนี้ต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และต่อเนื่องภายใต้การควบคุมดูแลของฝ่ายบริหารและการกำกับดูแลติดตามของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง