บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
คุณมุกดา ห่มม่วง
บริษัทหลักทรัพย์ เคเคเทรด จำกัด
คุณ เบญจพล สุทธิ์วนิช
บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด
คุณ บุญญา วิกัยสุขสกุล