รายได้รวม
(หน่วย : ล้านบาท)
สินทรัพย์รวม
(หน่วย : ล้านบาท)
หนี้สินรวม
(หน่วย : ล้านบาท)

(หน่วย : ล้านบาท)

สำหรับปีสิ้นสุด
31 ธ.ค.63
สำหรับปีสิ้นสุด
31 ธ.ค.62
สำหรับปีสิ้นสุด
31 ธ.ค.61
สำหรับปีสิ้นสุด
31 ธ.ค.60
สำหรับปีสิ้นสุด
31 ธ.ค.59
ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานที่สำคัญ
รายได้ค่าบริการ 1,804.3 3,872.4 3,754.3 3,581.3 3,564.7
รายได้อื่น 78.1 83.7 52.3 58.9 146.8
รายได้รวม 1,882.5 3,956.1 3,806.6 3,640.2 3,711.5
ต้นทุนการให้บริการ 1,528.6 1,829.2 1,658.9 1,606.0 1,546.3
กำไรขั้นต้น 275.7 2,043.2 2,095.4 1,975.3 2,018.4
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 588.9 701.4 611.8 583.8 578.6
กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้ -235.0 1,424.5 1,535.9 1,450.4 1,586.6
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน 281.1 196.3 139.4 160.3 131.2
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ -418.9 967.4 1,110.2 1,028.5 1,172.3
กำไร(ขาดทุน)สุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ -374.3 939.9 1,050.6 970.6 1,097.1
เงินสด รายการเทียบเท่าเงินสด และเงินลงทุนชั่วคราว 804.6 2,038.5 2,179.0 2,064.6 4,363.5
สินทรัพย์รวม 19,465.8 17,345.8 16,290.4 12,414.4 12,157.8
หนี้สินรวม 12,698.4 9,482.0 8,437.4 4,844.7 4,786.6
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 6,767.4 7,863.8 7,853.0 7,569.7 7,371.2
อัตราส่วนทางการเงิน
อัตรากำไรขั้นต้น 15.28% 52.76% 55.81% 55.16% 56.62%
อัตรากำไรสุทธิ -22.25% 24.45% 29.17% 28.25% 31.59%
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม -2.28% 5.75% 7.74% 8.37% 11.33%
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม -5.73% 12.31% 14.40% 13.77% 17.99%
อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (เท่า) 1.88 1.21 1.07 0.64 0.65
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น* (บาท) 10.62 12.34 12.32 11.87 11.56
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท) 0.00 1.25 1.37 1.25 1.50
กำไรสุทธิต่อหุ้น* (บาท) -0.59 1.47 1.65 1.52 1.72

หมายเหตุ * คำนวณจากฐานหุ้นสามัญทั้งหมดที่ 637.5 ล้านหุ้น