บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ได้รับการประกาศเป็นรายชื่อหุ้นยั่งยืน หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจำปี 2563 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6

บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ได้รับการประกาศเป็นรายชื่อหุ้นยั่งยืน หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจำปี 2563 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 จากการประกาศรายชื่อหุ้นยั่งยืนโดยตลาดหลักทรัพย์ฯโดยซึ่งสะท้อนว่าบริษัทให้ความสำคัญในการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนโดยคำนึงถึงสังคม สิ่งแวดล้อม และบรรษัทภิบาล (ESG) และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างสมดุลครอบคลุม ในกระบวนการบริหารจัดการและการดำเนินงานตลอดสายห่วงโซ่อุปทานเพื่อสร้างความยั่งยืน เช่น การกำกับดูแลกิจการ การบริหารความเสี่ยง การจัดการห่วงโซ่อุปทาน และการพัฒนานวัตกรรม เพื่อเป็นทางเลือกสำหรับนักลงทุนที่ต้องการลงทุนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นด้าน ESG

ในปี 2563 มีรายชื่อหุ้นยั่งยืน 124 บริษัท เป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET 114 บจ. และ mai 10 บจ. ประกอบด้วย  บริษัทจดทะเบียนในกลุ่มทรัพยากรและกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้างมากที่สุด 21 บริษัท กลุ่มบริการ 20 บริษัท กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมและกลุ่มเกษตรและอุตสาหรรมอาหาร 17 บริษัท และ 16 บริษัทตามลำดับ โดยมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 9.63 ล้านล้านบาท ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 หรือคิดเป็น 67% เมื่อเทียบกับมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดทั้งหมดของ SET และ mai ซึ่งเท่ากับ 14.39 ล้านล้านบาท 

อ้างอิงข้อมูลรายละเอียดการประกาศรายชื่อ Thailand Sustainability Investment :THIS

https://www.setsustainability.com/libraries/710/item/thailand-sustainability-investment-lists

ดัชนี SET THSI (SETTHSI Index)

BAFS ได้รับการประกาศให้อยู่ในดัชนีหุ้นยั่งยืนในการคำนวณ 2 รอบของปี2563 โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ จะทำการคำนวณ SET THSI Index 1.รอบทบทวนเดือนมิ.ย. (สำหรับข้อมูลที่ใช้ในการคำนวน ช่วงระหว่างเดือนกรกฎาคม – ธันวาคมปีเดียวกัน) และ 2.รอบทบทวนเดือนธ.ค. (สำหรับข้อมูลที่ใช้ในการคำนวน ช่วงระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายนปีถัดไป)

ซึ่งตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้จัดทำดัชนี SETTHSI ขึ้น เพื่อเป็นดัชนีที่สะท้อนการเคลื่อนไหวราคาของกลุ่มหลักทรัพย์ของบริษัทที่มีการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนซึ่งมีขนาดและสภาพคล่องผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด เพราะปัจจุบันแนวทางการลงทุนระยะยาวในต่างประเทศเริ่มให้ความสนใจกับการลงทุนในบริษัทที่มีการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ซึ่งพิจารณาปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Governance หรือ ESG)  ของบริษัทในการตัดสินใจลงทุนควบคู่ไปกับการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินของบริษัท

ข้อมูลรายละเอียดและหลักเกณท์การประกาศรายชื่อ SET THSI Index

https://www.set.or.th/th/products/index/SETTHSI.html