การจัดสัมมนา 'จรรยาบรรณสำหรับคู่ธุรกิจและกรอบความยั่งยืน ประจำปี 2563'

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ได้จัดสัมมนา "จรรยาบรรณสำหรับคู่ธุรกิจและกรอบความยั่งยืน ประจำปี 2563" และการเสวนาในหัวข้อ "CG In practice" จากผู้แทนของบาฟส์ร่วมกับบริษัทคู่ค้าจำนวน 3 รายคือ บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท ยูนิเวฟ จำกัด และบริษัท โยโกกาวา (ประเทศไทย) จำกัด

ในการนี้ คุณประกอบเกียรติ นินนาท กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ได้บรรยายสรุปภาพรวมผลการดำเนินงานของบริษัทตลอด 5 ปีที่ผ่านมา และหม่อมหลวงณัฐสิทธิ์ ดิศกุล รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ได้บรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง "Growth strategy" การจัดสัมมนาในครั้งนี้ มุ่งให้การดำเนินธุรกิจระหว่างบริษัทและคู่ธุรกิจตลอดห่วงโซ่อุปทานเติบโตร่วมกันได้อย่างยั่งยืน ด้วยการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม คำนึงถึงผลกระทบด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมตามแนวทางเดียวกับบริษัทและสอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน