นายพลากร สุวรรณรัฐ

ประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ

นายพลากร สุวรรณรัฐ
ประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ
 • 2 เมษายน 2550
สัดส่วนการถือหุ้น
 • ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร
 • ไม่มี
ประวัติการศึกษา / การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 • Master of Arts in International Affairs (M.A.I.A.) Southeast Asia Studies, Ohio University ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกัน ราชอาณาจักร รุ่นที่ 37
 • หลักสูตรที่จัดโดย สมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 92/2007
  • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 63/2007
  • หลักสูตร The Role of Chairman Program (RCP) รุ่น 16/2007
ประสบการณ์การทำงาน
2561 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ และ กรรมการอิสระ บมจ. อุบลไบโอ เอทานอล
2557 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ และ กรรมการอิสระ บมจ. เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป
2550 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ และ กรรมการอิสระ บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ
2533 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เลสทรัวส์
2523 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ลัคกี้โคลบเวอ
2522 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ทองทิพย์
2522 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. สรรพทัศน์
ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน
  • กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
   • ประธานกรรมการ และ กรรมการอิสระ บมจ. เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป
  • กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
   • 5 บริษัท
หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ ดิศกุล

กรรมการบริษัท
กรรมการกำหนดค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล
กรรมการบริหารความเสี่ยง
ประธานกรรมการความยั่งยืน
ประธานกรรมการบริหาร
และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ ดิศกุล
กรรมการบริษัท
กรรมการกำหนดค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล
กรรมการบริหารความเสี่ยง
ประธานกรรมการความยั่งยืน
ประธานกรรมการบริหาร
และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ
 • 30 ธันวาคม 2526
สัดส่วนการถือหุ้น
 • 0.706 (ใน นามตนเอง และ คู่สมรสถือ 4,500,000 หุ้น) มีการถือ หุ้นเพิ่มขึ้น ในปี 2563 เท่ากับ 100,000 หุ้น
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร
 • เป็นบิดาของ หม่อมหลวง ณัฐสิทธิ์ ดิศกุล รองกรรมการ ผู้อำนวยการใหญ่ รักษาการ ผู้อำนวยการฝ่าย พัฒนาธุรกิจและ การตลาด
ประวัติการศึกษา / การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 • ปริญญาโท Master of Community and Regional Planning, North Dakota State University ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ สาขาเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐ ร่วมเอกชน รุ่นที่ 4515
 • หลักสูตรที่จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 12/2004
  • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 51/2004
  • หลักสูตร Finance for Non-Finance Directors (FND) รุ่น 14/2004 และรุ่น 1/2011
  • หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่น 4/2007
  • หลักสูตร The Role of Chairman Program (RCP) รุ่น 16/2007
  • หลักสูตร Successful Formulation and Execution of Strategy (SFE) รุ่น 5/2009
  • หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่น 11/2014
  • หลักสูตร Board Nomination and Compensation Program (BNCP) รุ่น 5/2018
ประสบการณ์การทำงาน
2563 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. บาฟส์ คลีน เอนเนอร์ยี่ คอร์เปอร์เรชั่น
2561 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจก. บาฟส์ อินเทค
2559 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจก. บาฟส์ อินโนเวชั่น ดีเวลลอปเม้นท์
2557 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ
2556 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ. กรุงเทพประกันภัย
2554 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ไทยเชื้อเพลิงการบิน
2553 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจก. ขนส่งน้ำมันทางท่อ
2526 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ
2529 - 2558 ประธานกรรมการ บจก. บริการน้ำมันอากาศยาน
ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน
  • กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
   • กรรมการอิสระ บมจ. กรุงเทพประกันภัย
  • กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
   • 5 บริษัท
นายกิจจา ศรีพัฑฒางกุระ

กรรมการบริษัท
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

นายกิจจา ศรีพัฑฒางกุระ
กรรมการบริษัท
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก
 • 25 กุมภาพันธ์ 2564
สัดส่วนการถือหุ้น
 • ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร
 • ไม่มี
ประวัติการศึกษา / การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า)มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง สถาบันพระปกเกล้า
 • หลักสูตร Advanced Management Program, Harvard Business School สหรัฐอเมริกา
 • หลักสูตร Senior Executive Program สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • หลักสูตรประกาศนียบัตร ไทยกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน สถาบันพระปกเกล้า
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) สถาบันวิทยาการพลังงาน
 • การอบรมหลักสูตรที่จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  • หลักสูตร Director Certification Program (DCP 245/2017)
ประสบการณ์การทำงาน
2562 - ปัจจุบัน
 • ประธานกรรมการ บริษัท หินกองพาวเวอร์โฮลดิ้ง จำกัด
 • ประธานกรรมการบริษัท หินกองพาวเวอร์ จำกัด
 • ประธานกรรมการบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด
2560 – ปัจจุบัน
 • กรรมการผู้จัดการใหญ่  บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
 • ประธานกรรมการ PT MEDCO RATCH POWER RIAU
 • ประธานกรรมการ บริษัท ไฟฟ้า หงสา จำกัด
 • ประธานกรรมการ บริษัท พูไพมายนิ่ง จำกัด
 • ประธานกรรมการ บริษัท ราช-ออสเตรเลีย จำกัด
 • ประธานกรรมการ RATCH - Australia Gas Holdings Pty Ltd
 • ประธานกรรมการ RATCH – Australia Townsville Pty Limited
 • ประธานกรรมการ RATCH – Australia Kemerton Pty Limited
 • ประธานกรรมการ RATCH – Australia Wind Farms (Holdings) Pty Limited
 • ประธานกรรมการ RATCH – Australia SA Wind Farms Pty Limited
 • ประธานกรรมการ Windy Hill Wind Farm Pty Limited
 • ประธานกรรมการ Toora Wind Farm Pty Limited
 • ประธานกรรมการ Starfish Hill Wind Farm Pty Limited
 • ประธานกรรมการ RATCH – Australia Kwinana (Holdings) Pty Limited
 • ประธานกรรมการ RATCH – Australia Energy (Kwinana) Pte Ltd
 • ประธานกรรมการ RATCH – Australia Infrastructure Management Limited
 • ประธานกรรมการ RATCH – Australia (Holdings) Development Pty Limited
 • ประธานกรรมการ RATCH – Australia Developments Pty Limited
 • ประธานกรรมการ Collector Wind Farm (Holdings) Pty Ltd
 • ประธานกรรมการ Collector Wind Farm Pty Ltd
 • ประธานกรรมการ RATCH – Australia High Road (Holdings) Pty Limited
 • ประธานกรรมการ High Road Wind Farm Pty Limited
 • ประธานกรรมการ Mount Emerald Wind Farm (Holdings) Pty Ltd
 • ประธานกรรมการ Mount Emerald Wind Farm Pty Ltd
 • ประธานกรรมการ RATCH – Australia Collinsville Solar PV (Holdings) Pty Ltd
 • ประธานกรรมการ RATCH – Australia Collinsville Solar PV Pty Ltd
 • ประธานกรรมการ RATCH – Australia Collinsville Pty Limited
 • ประธานกรรมการ RATCH – Australia Collinsville BV
 • ประธานกรรมการ RATCH – Australia Yandin Wind Farm (Holdings) Limited
 • ประธานกรรมการ RATCH – Australia Yandin Wind Farm Pty Ltd
 • รองผู้ว่าการประจำสำนักผู้ว่าการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
2561 – 2563 กรรมการ Fareast Renewable Development Pte.Ltd.
2562        ประธานกรรมการ บริษัท ราชบุรีพลังงาน จำกัด
2561 - 2562 กรรมการ บริษัท ราชบุรีเพาเวอร์ จำกัด
2558 - 2560 รองผู้ว่าการนโยบายและแผน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน
 • กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
  • กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
 • กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
  • 33 บริษัท
นางวดีรัตน์ เจริญคุปต์

กรรมการบริษัท
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

นางวดีรัตน์ เจริญคุปต์
กรรมการบริษัท
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก
 • 29 เมษายน 2564
สัดส่วนการถือหุ้น
 • ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร
 • ไม่มี
ประวัติการศึกษา / การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 • Master of Business Administration, The University of Washington สหรัฐอเมริกา
 • บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงิน) (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • หลักสูตร Directors Diploma Examination (Exam 71/2019) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP 276/2019) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตร Corporate Governance for Executives (CGE SCCC/2015) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตร Senior Development Program, Duke C.E.
 • หลักสูตร STARS Switzerland Symposium
 • หลักสูตร Chief Financial Officer Certification Program สภาวิชาชีพบัญชี
 • หลักสูตร TLCA Executive Development Program สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
 • หลักสูตร Project Management Program, Davao
 • การอบรมหลักสูตรที่จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  • หลักสูตร Director Certification Program (DCP 276/2019) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์การทำงาน
2562 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ราชบุรีเพาเวอร์ จำกัด
2562 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี จำกัด
2562 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล (สิงคโปร์) คอร์ปอเรชั่น จำกัด
2561 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่การเงิน บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
2557 - 2560 Head of Group Finance, Treasury, Tax and IR บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)
2563 - ปัจจุบัน กรรมการ AN BINH ENERGY AND INFRASTRUCTURE FUND
2563 - ปัจจุบัน กรรมการ AN BINH INVESTMENT GROUP JOINT STOCK COMPANY
2562 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ราชบุรีอัลลายแอนซ์ จำกัด
2562 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ราชบุรีเพาเวอร์ จำกัด
2562 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น จำกัด
2562 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล (มอริเชียส) คอร์ปอเรชั่น จำกัด
2562 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล (สิงคโปร์) คอร์ปอเรชั่น จำกัด
2562 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี จำกัด
2562 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไฟฟ้าน้ำงึม 2 จำกัด
ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน
 • กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
  • ไม่มี
 • กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
  • 9 บริษัท
นายชาย เอี่ยมศิริ

กรรมการบริษัท
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

นายชาย เอี่ยมศิริ
กรรมการบริษัท
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก
 • 8 ตุลาคม 2563
สัดส่วนการถือหุ้น
 • ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร
 • ไม่มี
ประวัติการศึกษา / การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต การจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 • E-Learning CFO’s Orientation Course โดยตลาดหลักทรัพย์ ประเทศไทย (The Stock Exchange of Thailand - SET)
 • หลักสูตร การบินไทยคุณธรรม รวมพลังพลิกฟื้นองค์กร โดย บมจ. การบินไทย
 • หลักสูตร โครงการการบินไทย คุณธรรมการพัฒนาองค์กรและ ปัจจัยสู่ความสำเร็จ โดย บมจ. การบินไทย
 • หลักสูตร สถาบันพระมหากษัตริย์ กับประเทศไทย
 • หลักสูตร Leadership Succession Program โดย มูลนิธิสถาบันวิจัย และพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP)
 • การอบรมหลักสูตรที่จัดโดย สมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 174/2020
ประสบการณ์การทำงาน
2563 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ.บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ
2563 - ปัจจุบัน รักษาการ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายการเงินและการบัญชี บมจ. การบินไทย
2563 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บจก. ไทย-อะมาดิอุส เซาท์อีสต์เอเชีย
2561- ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บจก. ไทยไฟลท์เทรนนิ่ง
2557- ปัจจุบัน ผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายธุรกิจปิโตรเลียมประกันภัย และสิ่งแวดล้อมการบิน บมจ. การบินไทย
ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน
 • กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
  • รักษาการ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายการเงินและการบัญชี บมจ. การบินไทย
  • ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายธุรกิจปิโตรเลียม ประกันภัยและสิ่งแวดล้อมการบิน บมจ. การบินไทย
 • กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
  • 2 บริษัท
นายพุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ

กรรมการบริษัท
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

นายพุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ
กรรมการบริษัท
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ
 • 8 สิงหาคม 2561
สัดส่วนการถือหุ้น
 • ร้อยละ 0.004 (ในนามตนเอง 25,000 หุ้น)
  (ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นในปี 2563)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร
 • ไม่มี
ประวัติการศึกษา / การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 • ปริญญาตรี บัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตร Senior Executive Program : SASIN
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตรนักบินพาณิชย์
 • ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) วิทยาลัยการยุติธรรม สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
 • ประกาศนียบัตร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วม เอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 24
 • หลักสูตรที่จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 100/2013
  • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 241/2017
  • หลักสูตร Boards that Make a Difference (BMD) รุ่น 9/2019
ประสบการณ์การทำงาน
2562 - ปัจจุบัน
 • รองประธานกรรมการ
 • ประธานคณะผู้บริหาร
บมจ. การบินกรุงเทพ
2551 - ปัจจุบัน
 • กรรมการผู้อำนวยการใหญ่
 • กรรมการบริหาร
 • รองกรรมการ ผู้อำนวยการใหญ่อาวุโสฝ่ายการพาณิชย์
 • รองกรรมการ ผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายทรัพยากร บุคคล
 • รองกรรมการ ผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายปฏิบัติการ
บมจ. การบินกรุงเทพ
2562 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ
กรรมการ บจก. ควอลลิตี้ ดิลิเชียส
กรรมการ บจก. ควอลลิตี้ ดิลิเชียสแอนด์ เชฟ แมน
2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ
2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. บางกอกแอร์เวย์สโฮลดิ้ง
2560 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บบจก. ครัวการบินกรุงเทพเชียงใหม่
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ขนส่งน้ำมันทางท่อ
2558 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจก. ครัวการบินกรุงเทพสมุย
2558 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจก. กูร์เม่ท์ พรีโม่
2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. บางกอก มีเดีย แอนด์ บรอดคาสติ้ง
2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก.วิทยุการบินแห่งประเทศไทย
2555 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจก. การบินกรุงเทพบริการภาคพื้น
2555 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจก.ครัวการบินกรุงเทพภูเก็ต
2553 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจก. บีเอซี กูร์เมท์ เฮ้าส์
2547 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจก. ครัวการบินกรุงเทพ
2547 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจก. ดับบลิวเอฟเอสพีจีคาร์โก้
2547 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจก. บริการภาคพื้นการบินกรุงเทพ เวิล์ดไวด์ไฟลท์เซอร์วิส
2547 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. สินสหกล
2551 - 2562 กรรมการ/รองกรรมการ ผู้อำนวยการใหญ่สายงานปฏิบัติการ บมจ. การบินกรุงเทพ
ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน
 • กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
  • ประธานคณะผู้บริหาร, กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ. การบินกรุงเทพ
  • กรรมการ บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ
 • กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
  • 16 บริษัท
นายนิตินัย ศิริสมรรถการ

กรรมการบริษัท
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

นายนิตินัย ศิริสมรรถการ
กรรมการบริษัท
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ
 • 9 พฤศจิกายน 2559
สัดส่วนการถือหุ้น
 • ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร
 • ไม่มี
ประวัติการศึกษา / การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 • ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์ Florida State University (ทุนกระทรวงการคลัง)
 • ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ University of Southern California
 • ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตรการบริหารการคลัง University of Southern California
 • ประกาศนียบัตรการบริหารการเงิน University of Southern California
 • หลักสูตรที่จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 138/2017
  • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 258/2018
ประสบการณ์การทำงาน
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ.บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ
2558 - ปัจจุบัน กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ. ท่าอากาศยานไทย
ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน
 • กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
  • กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ. ท่าอากาศยานไทย
 • กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
  • ไม่มี
นายชุมพล สุรพิทยานนท์

กรรมการบริษัท
และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

นายชุมพล สุรพิทยานนท์
กรรมการบริษัท
และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ
 • 16 กรกฎาคม 2563
สัดส่วนการถือหุ้น
 • ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร
 • ไม่มี
ประวัติการศึกษา / การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • หลักสูตรที่จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น DCP 177/2013
ประสบการณ์การทำงาน
2564 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. โกลเบิลแอโร่แอสโซซิเอทส์
2563 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ
2563 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่การตลาดพาณิชย์ บมจ.ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก
2562 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจก. ไทยลู้บเบล็นดิ้ง
2562 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ PTTOR China (Shanghai) Co., Ltd.
2562 - 2563 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ธุรกิจหล่อลื่น บมจ. ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก
2561 - 2562 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่วางแผน บมจ. ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก
2559 - 2561 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่วางแผน ธุรกิจน้ำมัน บมจ. ปตท.
2558 - 2559 ผู้จัดการฝ่ายแผนธุรกิจ ธุรกิจน้ำมัน บมจ. ปตท.
ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน
 • กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
  • 1 บริษัท
 • กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
  • 2 บริษัท
นายก้องสยาม ชินวรรณโณ

กรรมการบริษัท
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

นายก้องสยาม ชินวรรณโณ
กรรมการบริษัท
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ
 • 26 เมษายน 2561
สัดส่วนการถือหุ้น
 • ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร
 • ไม่มี
ประวัติการศึกษา / การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ - สถิติ University of Kansas City สหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (เกียรตินิยม) University of Kansas City สหรัฐอเมริกา
 • หลักสูตรที่จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  • Director Accreditation Program (DAP) 150/2018
ประสบการณ์การทำงาน
2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ.บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ
2560 - ปัจจุบัน Asia Pacific Fleet Manager, ExxonMobil Limited
2555 - 2560 Asia Pacific Capital and Initiatives Coordinator; ExxonMobil Limited
ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน
 • กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
  • ไม่มี
 • กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
  • 1 บริษัท
นายอัศวิน คงสิริ

กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

นายอัศวิน คงสิริ
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ
 • 22 เมษายน 2548
สัดส่วนการถือหุ้น
 • ร้อยละ 0.024 (ในนามตนเองและคู่สมรสถือ 150,000 หุ้น) (ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นในปี 2563)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร
 • ไม่มี
ประวัติการศึกษา / การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 • ปริญญาตรี สาขา Philosophy, Politics and Economics, Oxford University ประเทศอังกฤษ
 • ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 6
 • Banff School of Advanced Management, Alberta ประเทศแคนาดา
 • หลักสูตรที่จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 11/2011
  • หลักสูตร The Role of Chairman (RCM) รุ่น 5/2011
ประสบการณ์การทำงาน
2563 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจก. บาฟส์ คลีน เอนเนอร์ยี่ คอร์เปอร์เรชั่น
2553 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจก. ไทยโอริกซ์ลิสซิ่ง
2550 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ. ช.การช่าง
2548 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ.บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ
2542 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. โอเอชทีแอล
2537 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ. ช.การช่าง
2536 - 2563 กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ไทยรับประกันภัยต่อ
2524 - 2563 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. ผาแดงอินดัสทรี
2551 - 2561 ประธานกรรมการ Ton Poh Thailand Fund
ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน
 • กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
  • กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. โอเอชทีแอล
  • กรรมการอิสระและประธานกรรมการ บมจ. ช.การช่าง
  • กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ไทยรับประกันภัยต่อ
  • กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. ผาแดงอินดัสทรี
 • กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
  • 2 บริษัท
นายวิสุทธิ์ มนตริวัต

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

นายวิสุทธิ์ มนตริวัต
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ
 • 9 พฤศจิกายน 2549
สัดส่วนการถือหุ้น
 • ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร
 • ไม่มี
ประวัติการศึกษา / การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Northern Illinois University ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 38
 • หลักสูตรที่จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  • หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่น 15/2006
  • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 77/2006
  • หลักสูตร Monitoring the system of Internal Control and Risk Management (MIR) รุ่น 1/2007
  • หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่น 2/2007
  • หลักสูตร Monitoring of the Quality of Financial Report (MFR) รุ่น 7/2009
ประสบการณ์การทำงาน
2563 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. บาฟส์ คลีน เอนเนอร์ยี่ คอร์เปอร์เรชั่น
2563 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บจก. ไอเน็ต รีท แมนเนจเม้นท์
2554 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์
2551 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ไทยเชื้อเพลิงการบิน
2551 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอส เอส วี บิสซิเนส 2003
2549 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน บมจ.บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ
2558 - 2563 กรรมการอิสระ บจก. เครดิตฟองซิเอร์ ลินน์ ฟิลลิปส์ มอร์ทเก็จ
2560 - 2561 กรรมการอิสระ บจก. พราว เอสเตท ดีเวลลอปเม้นท์
ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน
 • กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
  • กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์
 • กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
  • 6 บริษัท
นายพชร ยุติธรรมดำรง

กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการกำหนดค่าตอบแทน

นายพชร ยุติธรรมดำรง
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการกำหนดค่าตอบแทน
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ
 • 8 เมษายน 2552
สัดส่วนการถือหุ้น
 • ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร
 • ไม่มี
ประวัติการศึกษา / การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 • นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
 • วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน วปรอ. รุ่น 399
 • ประกาศนียบัตร วิทยาลัยการทัพเรือ รุ่น 21 (2531 - 2532)
 • หลักสูตร Public Director Certification Program, Public Director Institute
 • หลักสูตรที่จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 55/2006
  • หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่น 22/2008
ประสบการณ์การทำงาน
ปัจจุบัน
 • ที่ปรึกษากฎหมาย บจก. บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท
 • กรรมการ คณะกรรมการกฤษฎีกา
2563 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. บาฟส์ คลีน เอนเนอร์ยี่ คอร์เปอร์เรชั่น
2558 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ. ปรีชากรุ๊ป
2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. อมรินทร์ เทเลวิชั่น
2552 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ไทยเชื้อเพลิงการบิน
2552 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการกำหนดค่าตอบแทน บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ
2560 - 2563 กรรมการอิสระ บมจ. หลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี
ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน
 • กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
  • ประธานกรรมการ บมจ. ปรีชากรุ๊ป
 • กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
  • 5 บริษัท
นายพิพัฒน์ บูรณะนนท์

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล

นายพิพัฒน์ บูรณะนนท์
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ
 • 17 เมษายน 2556
สัดส่วนการถือหุ้น
 • ร้อยละ 0.043 (ในนามตนเองถือ 271,100 หุ้น) มีการถือหุ้นเพิ่มขึ้นในปี 2563เท่ากับ 71,100 หุ้น
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร
 • ไม่มี
ประวัติการศึกษา / การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 • ปริญญาโท Master of Arts (Economics) Western Michigan University ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์ (การเงิน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • Workshop on Budgeting in the Public Sector, Harvard University
 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐ เอกชน และการเมือง (วปม.3) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 • หลักสูตรที่จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 94/2012
  • หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่น 43/2013
  • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 172/2013
  • หลักสูตร Financial Statements for Director (FSD) รุ่น 2/2014
ประสบการณ์การทำงาน
2562 - ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล บมจ.บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ
2560 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจก. ตุ่มน้ำ
2556 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ.บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ
2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ไทยเชื้อเพลิงการบิน
ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน
 • กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
  • ไม่มี
 • กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
  • 2 บริษัท