นายพลากร สุวรรณรัฐ

ประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ

นายพลากร สุวรรณรัฐ
ประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ
 • 2 เมษายน 2550
สัดส่วนการถือหุ้น
 • ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร
 • ไม่มี
ประวัติการศึกษา / การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 • Master of Arts in International Affairs (M.A.I.A.) Southeast Asia Studies, Ohio University ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 37
 • หลักสูตรที่จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 92/2007
  • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 63/2007
  • หลักสูตร The Role of Chairman Program (RCM) รุ่น 16/2007
ประสบการณ์การทำงาน
2544 - ปัจจุบัน องคมนตรี
2561 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ บมจ. อุบลไบโอ เอทานอล
2557 - ปัจุจบัน ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ บมจ. เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป
2556 - 2557 ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ บจก. เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป
2533 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เลสทรัวส์
2523 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. บริษัท ลัคกี้โคลบเวอ
2522 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ทองทิพย์
2522 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. สรรพทัศน์
อดีต
 • ประธานกรรมการการไฟฟ้านครหลวง
 • ประธานกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 • กรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
 • กรรมการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
 • กรรมการธนาคารออมสิน
 • กรรมการ บล. ไทยพาณิชย์
ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน
  • กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
   • ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ บมจ. เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป
  • กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
   • 5 บริษัท
ประวัติการกระทำผิดกฎหมาย
 • ไม่มี
หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ ดิศกุล

กรรมการบริษัท
กรรมการกำหนดค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล
กรรมการบริหารความเสี่ยง
ประธานกรรมการความยั่งยืน
ประธานกรรมการบริหาร

หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ ดิศกุล
กรรมการบริษัท
กรรมการกำหนดค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล
กรรมการบริหารความเสี่ยง
ประธานกรรมการความยั่งยืน
ประธานกรรมการบริหาร
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ
 • 30 ธันวาคม 2526
สัดส่วนการถือหุ้น
 • ร้อยละ 0.665 (ในนามตนเองและคู่สมรสถือ 4,240,000 หุ้น) มีการถือหุ้นเพิ่มขึ้นในปี 2561 เท่ากับ 160,000 หุ้น
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร
 • ไม่มี
ประวัติการศึกษา / การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 • ปริญญาโท Master of Community and Regional Planning, North Dakota State University ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ สาขาเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐ ร่วมเอกชน รุ่นที่ 4515
 • หลักสูตรที่จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 12/2004
  • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 51/2004
  • หลักสูตร Finance for Non-Finance Directors (FND) รุ่น 14/2004 และรุ่น 1/2011
  • หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่น 4/2007
  • หลักสูตร The Role of Chairman Program (RCP) รุ่น 16/2007
  • หลักสูตร Successful Formulation and Execution of Strategy (SFE) รุ่น 5/2009
  • หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่น 11/2014
  • หลักสูตร Board Nomination and Compensation Program (BNCP) รุ่น 5/2018
ประสบการณ์การทำงาน
2561 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจก. บาฟส์ อินเทค
2559 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจก. บาฟส์ อินโนเวชั่น ดีเวลลอปเม้นท์
2557 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ
2556 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ. กรุงเทพประกันภัย
2554 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ไทยเชื้อเพลิงการบิน
2553 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจก. ขนส่งน้ำมันทางท่อ
2529 - 2558 ประธานกรรมการ บจก. บริการน้ำมันอากาศยาน
2556 - 2557 ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ
2554 - 2557 กรรมการ บจก. เจพี-วัน แอสเซ็ท
อดีต
 • กรรมการผู้จัดการ บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ
 • กรรมการ บจก. ขนส่งน้ำมันทางท่อ
 • กรรมการผู้จัดการ บจก. ขนส่งน้ำมันทางท่อ
 • กรรมการผู้จัดการ บจก. ไทยเชื้อเพลิงการบิน
 • กรรมการผู้จัดการ บจก. เจพี-วัน แอสเซ็ท
 • กรรมการ บจก. BAFS International Co., Ltd.
 • รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายพัฒนาและสนับสนุนธุรกิจ บมจ. การบินไทย
ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน
  • กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
   • กรรมการอิสระ บมจ. กรุงเทพประกันภัย
  • กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
   • 4 บริษัท
ประวัติการกระทำผิดกฎหมาย
 • ไม่มี
นายประกอบเกียรติ นินนาท

กรรมการบริษัท
กรรมการกำหนดค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการความยั่งยืน
กรรมการผู้อำนวยการใหญ่

นายประกอบเกียรติ นินนาท
กรรมการบริษัท
กรรมการกำหนดค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการความยั่งยืน
กรรมการผู้อำนวยการใหญ่
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ
 • 24 เมษายน 2557
สัดส่วนการถือหุ้น
 • ร้อยละ 0.012 (ในนามตนเองถือ 73,800 หุ้น)
  (ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นในปี 2561)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร
 • ไม่มี
ประวัติการศึกษา / การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 • ปริญญาตรี สาขา National Economics and International Relations, University of Stockholm, Sweden
 • Intensive Business Profession Program คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Aviation Law Seminar, International Aviation Management Training Institute, Canada
 • บทบาทของผู้บริหารกับการควบคุมภายใน Risk Management Awareness for Executives, Internal Control, Business & Finance Acumen บมจ. การบินไทย
 • หลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 1 สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
 • หลักสูตรที่จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 193/2014
  • หลักสูตร Role of the Nomination and Governance Committee (RNG) รุ่น 8/2016
ประสบการณ์การทำงาน
2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. บาฟส์ อินเทค
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. บาฟส์ อินโนเวชั่น ดีเวลลอปเม้นท์
2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ไทยเชื้อเพลิงการบิน
2558 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจก. บริการน้ำมันอากาศยาน
2557 - ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการผู้จัดการ บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ
2549 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ขนส่งน้ำมันทางท่อ
2546 - 2557 ผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายธุรกิจปิโตรเลียมประกันภัย และสิ่งแวดล้อมการบิน บมจ. การบินไทย
ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน
  • กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
   • ไม่มี
  • กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
   • 5 บริษัท
ประวัติการกระทำผิดกฎหมาย
 • ไม่มี
นายณัฐพงศ์ สมิตอำไพพิศาล

กรรมการบริษัท

นายณัฐพงศ์ สมิตอำไพพิศาล
กรรมการบริษัท
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก
 • 7 สิงหาคม 2562
สัดส่วนการถือหุ้น
 • ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร
 • ไม่มี
ประวัติการศึกษา / การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 • ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ (ภาคภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • Strategic Financial Leadership Program (SFLP) 2019
 • หลักสูตรที่จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 165/2019
ประสบการณ์การทำงาน
2562 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายการเงินและบัญชี บมจ. การบินไทย
2562 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บจก. ไทยสมายล์แอร์เวย์
2562 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บจก. ไทย-อะมาดิอุส เซาท์อีสต์เอเชีย
2549 - 2562 ผู้จัดการอาวุโสกิจการธนาคารต่างประเทศด้านบริหารการเงิน ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน
  • กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
   • รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายการเงินและบัญชี บมจ. การบินไทย
  • กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
   • 2 บริษัท
ประวัติการกระทำผิดกฎหมาย
  • ไม่มี
นาวาอากาศตรี สรเดช นามเรืองศรี

กรรมการบริษัท

นาวาอากาศตรี สรเดช นามเรืองศรี
กรรมการบริษัท
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก
 • 13 พฤศจิกายน 2562
สัดส่วนการถือหุ้น
 • ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร
 • ไม่มี
ประวัติการศึกษา / การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 • วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา โรงเรียนนายเรืออากาศ
ประสบการณ์การทำงาน
2562 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายปฏิบัติการ บมจ. การบินไทย
2560 - 2562 ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายปฏิบัติการ บมจ. การบินไทย
2559 - 2560 ผู้อำนวยการภารกิจพิเศษฝ่ายปฏิบัติการ บมจ. การบินไทย
2558 - 2559 ผู้อำนวยการฝ่ายควบคุมและวางแผนการปฏิบัติการ บมจ. การบินไทย
ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน
  • กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
   • รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายปฏิบัติการ บมจ. การบินไทย
  • กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
   • 1 บริษัท
ประวัติการกระทำผิดกฎหมาย
  • ไม่มี
นายพุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ

กรรมการบริษัท

นายพุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ
กรรมการบริษัท
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ
 • 8 สิงหาคม 2561
สัดส่วนการถือหุ้น
 • ร้อยละ 0.0040 (ในนามตนเอง 25,000 หุ้น)
  (ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นในปี 2561)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร
 • ไม่มี
ประวัติการศึกษา / การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 • ปริญญาตรี บัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตร Senior Executive Program : SASIN
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตรนักบินพาณิชย์
 • ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) วิทยาลัยการยุติธรรม สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
 • ประกาศนียบัตร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วม เอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 24
 • หลักสูตรที่จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 100/2556
  • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 241/2560
ประสบการณ์การทำงาน
2562 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ /ประธานคณะผู้บริหาร บมจ. การบินกรุงเทพ
2551 - ปัจจุบัน กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ /กรรมการบริหาร /รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ /อาวุโสฝ่ายการพาณิชย์ /รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล/ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายปฏิบัติการ บมจ. การบินกรุงเทพ
2562 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ
2560 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจก. ครัวการบินกรุงเทพเชียงใหม่
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ขนส่งน้ำมันทางท่อ
2558 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจก. ครัวการบินกรุงเทพสมุย
2558 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจก. กูร์เม่ท์ พรีโม่
2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. บางกอก มีเดีย แอนด์ บรอดคาสติ้ง
2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก.วิทยุการบินแห่งประเทศไทย
2555 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจก. การบินกรุงเทพบริการภาคพื้น
2555 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจก.ครัวการบินกรุงเทพภูเก็ต
2553 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจก. บีเอซี กูร์เมท์ เฮ้าส์
2547 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจก.ครัวการบินกรุงเทพ
2547 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจก.ดับบลิวเอฟเอสพีจีคาร์โก้
2547 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจก. บริการภาคพื้นการบินกรุงเทพเวิล์ดไวด์ไฟลท์เซอร์วิส
2547 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. สินสหกล
ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน
  • กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
   • กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ. การบินกรุงเทพ
   • กรรมการ บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ
  • กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
   • 13 บริษัท
ประวัติการกระทำผิดกฎหมาย
 • ไม่มี
นายนิตินัย ศิริสมรรถการ

กรรมการบริษัท

นายนิตินัย ศิริสมรรถการ
กรรมการบริษัท
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ
 • 9 พฤศจิกายน 2559
สัดส่วนการถือหุ้น
 • ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร
 • ไม่มี
ประวัติการศึกษา / การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 • ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์ Florida State University (ทุนกระทรวงการคลัง)
 • ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ University of Southern California
 • ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตรการบริหารการคลัง University of Southern California
 • ประกาศนียบัตรการบริหารการเงิน University of Southern California
 • หลักสูตรที่จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 138/2017
  • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 258/2018
ประสบการณ์การทำงาน
2559 - ปัจจุบัน กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ. ท่าอากาศยานไทย
2558 - 2559 ผู้อำนวยการใหญ่ บมจ. ท่าอากาศยานไทย
2556 - 2557 รองผู้อำนวยการมูลนิธิสถาบันวิจัย นโยบายเศรษฐกิจการคลัง
อดีต
 • กรรมการผู้อำนวยการมูลนิธิสถาบันอนาคตไทยศึกษา
 • ที่ปรึกษา 11 บมจ. ท่าอากาศยานไทย
 • รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ. ท่าอากาศยานไทย
ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน
  • กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
   • กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ. ท่าอากาศยานไทย
  • กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
   • ไม่มี
ประวัติการกระทำผิดกฎหมาย
 • ไม่มี
นายพีรทักษ์ อุตะเดช

กรรมการบริษัท

นายพีรทักษ์ อุตะเดช
กรรมการบริษัท
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ
 • 5 พฤศจิกายน 2558
สัดส่วนการถือหุ้น
 • ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร
 • ไม่มี
ประวัติการศึกษา / การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 • ปริญญาตรี ครุศาสตร์อุตสาหกรรม (วิศวกรรมไฟฟ้า) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
 • MDP3 : Level 13-14 Business Management ปตท.
 • VP Leadership Development Program ปตท.
 • หลักสูตรที่จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 218/2016
ประสบการณ์การทำงาน
2561 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการปฏิบัติการคลังปิโตรเลียม บมจ.ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก
2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ท่อส่งปิโตรเลียมไทย
2558 - 2561 กรรมการ บจก. พีทีที แทงค์ เทอร์มินัล
2559 - 2561 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปฏิบัติการคลังปิโตรเลียม บมจ. ปตท.
2558 - 2559 ผู้จัดการฝ่าย รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ปฏิบัติการคลังปิโตรเลียม บมจ. ปตท.
2554 - 2558 ผู้จัดการฝ่ายขนส่งปิโตรเลียม บมจ. ปตท.
อดีต
 • ผู้จัดการฝ่ายคลังปิโตรเลียมส่วนกลาง บมจ. ปตท.
 • พนักงานจัดหาและการค้าปิโตรเลียมอาวุโส บมจ. ปตท.
 • ผู้จัดการส่วนแผนจัดหาปิโตรเลียม บมจ. ปตท.
 • ผู้จัดการส่วนปฏิบัติการจัดหา ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม บมจ. ปตท.
ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน
  • กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
   • ไม่มี
  • กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
   • 2 บริษัท
ประวัติการกระทำผิดกฎหมาย
 • ไม่มี
นายก้องสยาม ชินวรรณโณ

กรรมการบริษัท

นายก้องสยาม ชินวรรณโณ
กรรมการบริษัท
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ
 • 26 เมษายน 2561
สัดส่วนการถือหุ้น
 • ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร
 • ไม่มี
ประวัติการศึกษา / การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ - สถิติ University of Kansas City สหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (เกียรตินิยม) University of Kansas City สหรัฐอเมริกา
 • หลักสูตรที่จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  • Director Accreditation Program (DAP) 150/2018
ประสบการณ์การทำงาน
2560 - ปัจจุบัน Asia Pacific Fleet Manager, ExxonMobil Limited
2555 - 2560 Asia Pacific Capital and Initiatives Coordinator; ExxonMobil Limited
อดีต
 • Logistics Business Developer, ExxonMobil Limited
ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน
  • กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
   • ไม่มี
  • กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
   • 1 บริษัท
ประวัติการกระทำผิดกฎหมาย
 • ไม่มี
นายรุ่งโรจน์ ศิวาชัญ

กรรมการบริษัท

นายรุ่งโรจน์ ศิวาชัญ
กรรมการบริษัท
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ
 • 22 กุมภาพันธ์ 2560
สัดส่วนการถือหุ้น
 • ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร
 • ไม่มี
ประวัติการศึกษา / การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 • ปริญญาโท Industrial Engineering & Management, Oklahoma State University, USA
 • ปริญญาตรี เคมีวิศวกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • หลักสูตรที่จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 140/2017
ประสบการณ์การทำงาน
2554 - ปัจจุบัน ผู้จัดการใหญ่คลังน้ำมัน บจก. เชลล์แห่งประเทศไทย
อดีต
 • ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการคลังน้ำมันส่วนกลาง บจก. เชลล์แห่งประเทศไทย
 • ผู้จัดการโครงการพัฒนาระบบขนส่งน้ำมัน ภาคพื้นตะวันออก (เอเชีย/โอเชียเนีย) บจก. เชลล์แห่งประเทศไทย
 • ผู้จัดการวางแผนและประเมินผล บจก. เชลล์แห่งประเทศไทย
 • ผู้จัดการสินเชื่อและข้อมูลลูกค้าฝ่ายการตลาดค้าปลีก บจก. เชลล์แห่งประเทศไทย
ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน
  • กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
   • ไม่มี
  • กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
   • 3 บริษัท
ประวัติการกระทำผิดกฎหมาย
 • ไม่มี
นายอัศวิน คงสิริ

กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

นายอัศวิน คงสิริ
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ
 • 22 เมษายน 2548
สัดส่วนการถือหุ้น
 • ร้อยละ 0.024 (ในนามตนเองและคู่สมรสถือ 150,000 หุ้น) มีการถือหุ้นเพิ่มขึ้นในปี 2561 เท่ากับ 75,000 หุ้น
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร
 • ไม่มี
ประวัติการศึกษา / การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 • ปริญญาตรี สาขา Philosophy, Politics and Economics, Oxford University ประเทศอังกฤษ
 • ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 6
 • Banff School of Advanced Management, Alberta ประเทศแคนาดา
 • หลักสูตรที่จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 11/2001
  • หลักสูตร The Role of Chairman (RCM) รุ่น 5/2001
ประสบการณ์การทำงาน
2553 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจก. ไทยโอริกซ์ลิสซิ่ง
2550 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ. ช.การช่าง
2542 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. โอเอชทีแอล
2537 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ. ช.การช่าง
2536 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ไทยรับประกันภัยต่อ
2524 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. ผาแดงอินดัสทรี
2551 - 2561 ประธานกรรมการ Ton Poh Thailand Fund
2554 - 2557 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
อดีต
 • ประธานกรรมการ บมจ. โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์
 • กรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • รองประธานกรรมการ บมจ. ผลิตไฟฟ้า
 • กรรมการ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. ธนาคารกรุงไทย
 • ผู้จัดการทั่วไป บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรม แห่งประเทศไทย
ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน
  • กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
   • กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. โอเอชทีแอล
   • กรรมการอิสระและประธานกรรมการ บมจ. ช.การช่าง
   • กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ไทยรับประกันภัยต่อ
   • กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. ผาแดงอินดัสทรี
  • กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
   • 1 บริษัท
ประวัติการกระทำผิดกฎหมาย
 • ไม่มี
นายวิสุทธิ์ มนตริวัต

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

นายวิสุทธิ์ มนตริวัต
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ
 • 9 พฤศจิกายน 2549
สัดส่วนการถือหุ้น
 • ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร
 • ไม่มี
ประวัติการศึกษา / การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Northern Illinois University ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 38
 • หลักสูตรที่จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  • หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่น 15/2006
  • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 77/2006
  • หลักสูตร Monitoring the system of Internal Control and Risk Management (MIR) รุ่น 1/2007
  • หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่น 2/2007
  • หลักสูตร Monitoring of the Quality of Financial Report (MFR) รุ่น 7/2009
ประสบการณ์การทำงาน
2558 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บจก. เครดิตฟองซิเอร์ ลินน์ ฟิลลิปส์ มอร์ทเก็จ
2554 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์
2551 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ไทยเชื้อเพลิงการบิน
2551 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอส เอส วี บิสซิเนส 2003
2560 - 2561 กรรมการอิสระ บจก. พราว เอสเตท ดีเวลลอปเม้นท์
2556 - 2557 กรรมการ บจก. ไทยไพบูลย์ประกันภัย
อดีต
 • กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. ธนาคารกรุงไทย
 • รองปลัดกระทรวงการคลัง
 • ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
 • อธิบดีกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
 • อธิบดีกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน
  • กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
   • กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์
  • กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
   • 3 บริษัท
ประวัติการกระทำผิดกฎหมาย
 • ไม่มี
นายพชร ยุติธรรมดำรง

กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการกำหนดค่าตอบแทน

นายพชร ยุติธรรมดำรง
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการกำหนดค่าตอบแทน
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ
 • 8 เมษายน 2552
สัดส่วนการถือหุ้น
 • ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร
 • ไม่มี
ประวัติการศึกษา / การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 • นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐ ร่วมเอกชน วปรอ. รุ่น 399 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 • ประกาศนียบัตร วิทยาลัยการทัพเรือ รุ่น 21 (1988 - 1989)
 • หลักสูตร Public Director Certification Program, Public Director Institute
 • หลักสูตรที่จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 55/2006
  • หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่น 22/2008
ประสบการณ์การทำงาน
2561 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจก. ออยล์ อาร์ อาส
2560 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ. หลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี
2558 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ. ปรีชากรุ๊ป
2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. แมจิก เอ็นเตอร์ไพรส์
2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. อมรินทร์ เทเลวิชั่น
2552 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ไทยเชื้อเพลิงการบิน
ปัจจุบัน
 • ที่ปรึกษากฏหมาย บจก. บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท
 • คณะกรรมการกฤษฎีกา
อดีต
 • อัยการสูงสุด สำนักงานอัยการสูงสุด
 • สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
 • กรรมการ บมจ. การบินไทย
 • กรรมการ บมจ. ไออาร์พีซี
 • กรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 • ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บมจ. ธนาคารกรุงไทย
ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน
  • กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
   • ประธานกรรมการ บมจ. ปรีชากรุ๊ป
   • กรรมการ บมจ. หลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี
  • กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
   • 5 บริษัท
ประวัติการกระทำผิดกฎหมาย
 • ไม่มี
นายพิพัฒน์ บูรณะนนท์

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการบริหารความเสี่ยง

นายพิพัฒน์ บูรณะนนท์
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ
 • 17 เมษายน 2556
สัดส่วนการถือหุ้น
 • ร้อยละ 0.022 (ในนามตนเองถือ 140,000 หุ้น) มีการถือหุ้นเพิ่มขึ้นในปี 2561 เท่ากับ 60,000 หุ้น
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร
 • ไม่มี
ประวัติการศึกษา / การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 • ปริญญาโท Master of Arts (Economics) Western Michigan University ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์ (การเงิน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • Workshop on Budgeting in the Public Sector, Harvard University
 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐ เอกชน และการเมือง (วปม.3) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 • หลักสูตรที่จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 94/2012
  • หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่น 43/2013
  • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 172/2013
  • หลักสูตร Financial Statements for Director (FSD) รุ่น 2/2014
ประสบการณ์การทำงาน
2560 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจก. ตุ่มน้ำ
2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ไทยเชื้อเพลิงการบิน
อดีต
 • กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. โซลูชั่น คอนเนอร์ (1998)
 • รองผู้อำนวยการ สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี
ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน
  • กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
   • ไม่มี
  • กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
   • 2 บริษัท
ประวัติการกระทำผิดกฎหมาย
 • ไม่มี