นายประกอบเกียรติ นินนาท

กรรมการบริษัท
กรรมการกำหนดค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการความยั่งยืน
กรรมการผู้อำนวยการใหญ่
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

นายประกอบเกียรติ นินนาท
กรรมการบริษัท
กรรมการกำหนดค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการความยั่งยืน
กรรมการผู้อำนวยการใหญ่
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ
 • 24 เมษายน 2557
สัดส่วนการถือหุ้น
 • ร้อยละ 0.012 (ในนามตนเองถือ 73,800 หุ้น) (ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นในปี 2563)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร
 • ไม่มี
ประวัติการศึกษา / การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 • ปริญญาตรีสาขา National Economics and International Relations, University of Stockholm, Sweden
 • Intensive Business Profession Program คณะพาณิชยศาสตร์และ การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Aviation Law Seminar, International Aviation Management Training Institute, Canada
 • บทบาทของผู้บริหารกับการควบคุม ภายใน Risk Management Awareness for Executives, Internal Control, Business & Finance Acumen โดย บมจ. การบินไทย
 • หลักสูตรการบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดีเพื่อการพัฒนา อย่างยั่งยืน สำหรับนักบริหาร ระดับสูง รุ่นที่ 1 สถาบันส่งเสริม การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
 • หลักสูตรที่จัดโดย สมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 193/2014
  • หลักสูตร Role of the Nomination and Governance Committee (RNG) รุ่น 8/2016
ประสบการณ์การทำงาน
2563 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. บาฟส์ คลีน เอนเนอร์ยี่ คอร์เปอร์เรชั่น
2562 - ปัจจุบัน กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ
2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. บาฟส์ อินเทค
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. บาฟส์ อินโนเวชั่น ดีเวลลอปเม้นท์
2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ไทยเชื้อเพลิงการบิน
2558 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจก. บริการน้ำมันอากาศยาน
2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ
2549 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ขนส่งน้ำมันทางท่อ
ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน
  • กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
   • ไม่มี
  • กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
   • 6 บริษัท
ประวัติการกระทำผิดกฎหมาย
 • ไม่มี
หม่อมหลวงณัฐสิทธิ์ ดิศกุล

รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจและการตลาด

หม่อมหลวงณัฐสิทธิ์ ดิศกุล
รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจและการตลาด
สัดส่วนการถือหุ้น
 • ร้อยละ 0.074 (ในนามตนเองถือ 470,000 หุ้น) มีการถือหุ้นเพิ่มขึ้นในปี 2563 เท่ากับ 70,000 หุ้น
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร
 • เป็นบุตรของหม่อมราชวงศ์ศุภดิศ ดิศกุล กรรมการและประธานกรรมการบริหาร
ประวัติการศึกษา / การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 • Master of Commerce in International Business, University of New South Wales, Sydney, Australia
 • ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • หลักสูตรที่จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 275/2019
  • หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) 19/2020
  • หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) 33/2020
ประสบการณ์การทำงาน
2563 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอสดีแอลที
2563 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ และกรรมการ บจก. บาฟส์ คลีน เอนเนอร์ยี่ คอร์เปอร์เรชั่น
2562 – ปัจจุบัน รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่และรักษาการผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจและการตลาด บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ
2562 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ขนส่งน้ำมันทางท่อ
2562 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บาฟส์ อินโนเวชั่น ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
2562 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บาฟส์ อินเทค จำกัด
2562 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บริการน้ำมันอากาศยาน จำกัด
2562 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทยเชื้อเพลิงการบิน จำกัด
2560 – 2561 กรรมการผู้จัดการ บริษัท เรนาสโซ มอเตอร์ จำกัด
2560 – 2561 กรรมการผู้จัดการ บริษัทดูคาทิสติ จำกัด
2555 – 2560 ผู้อำนวยการฝ่ายการขายและการตลาด บริษัท ดูคาทิสติ จำกัด
นายเจริญ จารุไสลพงษ์

ที่ปรึกษาประธานกรรมการบริหาร

นายเจริญ จารุไสลพงษ์
ที่ปรึกษาประธานกรรมการบริหาร
สัดส่วนการถือหุ้น
 • ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร
 • ไม่มี
ประวัติการศึกษา / การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • หลักสูตรที่จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 168/2013
ประสบการณ์การทำงาน
2560 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาประธานกรรมการบริหาร บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ บจก. ขนส่งน้ำมันทางท่อ
2557 - 2559 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บจก. ขนส่งน้ำมันทางท่อ
นายคณิต สีทอง

ผู้อำนวยการฝ่ายบริการน้ำมันอากาศยานสุวรรณภูมิ

นายคณิต สีทอง
ผู้อำนวยการฝ่ายบริการน้ำมันอากาศยานสุวรรณภูมิ
สัดส่วนการถือหุ้น
 • ร้อยละ 0.001 (ในนามตนเองถือ 7,500 หุ้น) (ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นในปี 2563)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร
 • ไม่มี
ประวัติการศึกษา / การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
 • ปริญญาตรี ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสบการณ์การทำงาน
2563 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. บริการน้ำมันอากาศยาน
2562 - ปัจจุบัน

ผู้อำนวยการฝ่ายบริการน้ำมันอากาศยานสุวรรณภูมิ บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ

2559 - 2563

ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บจก.บาฟส์ อินโนเวชั่น ดีเวลลอปเม้นท์

2559 - 2562 ผู้อำนวยการฝ่ายบริการน้ำมันอากาศยาน บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ
2555 - 2559 ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริการน้ำมันอากาศยาน บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ
นายสุวัฒน์ชัย พัชรแสงทอง

ผู้อำนวยการฝ่ายสถานีบริการจัดเก็บน้ำมันสุวรรณภูมิ

นายสุวัฒน์ชัย พัชรแสงทอง
ผู้อำนวยการฝ่ายสถานีบริการจัดเก็บน้ำมันสุวรรณภูมิ
สัดส่วนการถือหุ้น
 • ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร
 • ไม่มี
ประวัติการศึกษา / การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ปริญญาตรี อุตสาหกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้ามหาวิทยาลัยสยาม
ประสบการณ์การทำงาน
2562 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการฝ่ายสถานีบริการจัดเก็บน้ำมันสุวรรณภูมิ บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ
2561 - 2562 ผู้อำนวยการฝ่ายคลังน้ำมัน บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ
2558 - 2561 ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจและการตลาด บจก. ขนส่งน้ำมันทางท่อ
2556 - 2558 ผู้จัดการฝ่ายคลังน้ำมัน บจก. ขนส่งน้ำมันทางท่อ
นางสาวประพิศน์ ฤทัยรุ้ง

ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี

นางสาวประพิศน์ ฤทัยรุ้ง
ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี
สัดส่วนการถือหุ้น
 • ร้อยละ 0.001 (ในนามตนเองถือ 4,000 หุ้น) (ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นในปี 2563)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร
 • ไม่มี
ประวัติการศึกษา / การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • หลักสูตรที่จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  • หลักสูตร Boardroom Success through Financing & Investment (BFI) รุ่นที่ 6/2019
  • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 261/2018
  • หลักสูตร ก้าวทันมาตรฐาน การรายงานทางการเงินฉบับใหม่ ที่จะน􀄞ำมาใช้ในปี 2562 และ 2563 รุ่นที่ 3/61 จากสภาวิชาชีพ บัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
  • สัมมนา TLCA CFO Professional Development Program (TLCA CFO CPD) จัดโดยสมาคมบริษัท จดทะเบียนไทย
ประสบการณ์การทำงาน
2561 - ปัจจุบัน

กรรมการ บจก. บาฟส์ อินเทค

2560 - ปัจจุบัน

กรรมการ บจก. บริการน้ำมันอากาศยาน

2560 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ
2559 - 2563 กรรมการ และผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี บจก. บาฟส์ อินโนเวชั่น ดีเวลลอปเม้นท์
2558 - 2560 รองผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน และบัญชี บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ
นางจิราพัฒก์
เจริญภัณฑารักษ์

ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ

นางจิราพัฒก์
เจริญภัณฑารักษ์
ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ
สัดส่วนการถือหุ้น
 • ร้อยละ 0.001 (ในนามตนเองและคู่สมรสถือ 6,250 หุ้น) (ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นในปี 2563)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร
 • ไม่มี
ประวัติการศึกษา / การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 • ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประสบการณ์การทำงาน
2559 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล และธุรการ บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ
2558 - 2559 รองผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล และธุรการ บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ
นางสาวยุภดี ทองอรุณศรี

ผู้อำนวยการฝ่ายสถานีบริการดอนเมือง และภูมิภาค

นางสาวยุภดี ทองอรุณศรี
ผู้อำนวยการฝ่ายสถานีบริการดอนเมือง และภูมิภาค
สัดส่วนการถือหุ้น
 • ร้อยละ 0.003 (ในนามตนเองถือ 20,625 หุ้น) (ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นในปี 2563)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร
 • ไม่มี
ประวัติการศึกษา / การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 • ปริญญาโท การจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • หลักสูตรที่จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 227/2016
ประสบการณ์การทำงาน
2560 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บจก. บริการน้ำมันอากาศยาน
2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. บริการน้ำมันอากาศยาน
2558 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการฝ่ายสถานีบริการดอนเมืองและภูมิภาค บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ
2561 - 2562

ผู้อํานวยการฝ่ายมาตรฐานและทรัพย์สินทางปัญญา บจก.บาฟส์ อินโนเวชั่น ดีเวลลอปเม้นท์

2561 - 2562

กรรมการ บจก. บาฟส์ อินเทค

2559 - 2563 กรรมการ บจก. บาฟส์ อินโนเวชั่น ดีเวลลอปเม้นท์
2559 - 2561 ผู้อํานวยการฝ่ายมาตรฐานและการตลาด บจก.บาฟส์ อินโนเวชั่น ดีเวลลอปเม้นท์
นายณัฐพล นาคอ่วม

ผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิค

นายณัฐพล นาคอ่วม
ผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิค
สัดส่วนการถือหุ้น
 • ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร
 • ไม่มี
ประวัติการศึกษา / การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 • ปริญญาตรี อุตสาหกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยสยาม
 • หลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ สำหรับนักบริหารระดับสูง สถาบันพระปกเกล้า
 • หลักสูตรที่จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 227/2016
ประสบการณ์การทำงาน
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. บาฟส์ อินโนเวชั่น ดีเวลลอปเม้นท์
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. บริการน้ำมันอากาศยาน
2557 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิค บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ
2559 - 2563 กรรมการผู้จัดการ บจก. บาฟส์ อินโนเวชั่น ดีเวลลอปเม้นท์
นางมยุรี นลินวงศ์

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน

นางมยุรี นลินวงศ์
ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน
สัดส่วนการถือหุ้น
 • ร้อยละ 0.006 (ในนามตนเองถือ 37,500 หุ้น) (ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นในปี 2563)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร
 • ไม่มี
ประวัติการศึกษา / การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • หลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง สถาบันพระปกเกล้า
 • ประกาศนียบัตร Business Management for Internal Audit สภาวิชาชีพบัญชี
 • หลักสูตรโครงการ Smart Disclosure Program โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • หลักสูตรก้าวทันมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ หลักสูตรการบริหารความเสี่ยง และหลักสูตรการตรวจสอบการกำกับดูแลกิจการ โดยสภาวิชาชีพบัญชี
 • หลักสูตรที่จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  • หลักสูตร Anti - Corruption : The Practical Guide
  • หลักสูตร Corruption Risk & Control: Technical Update (CRC) รุ่นที่ 2/2019
  • หลักสูตรการเตรียมความพร้อมเพื่อยื่นขอรับรอง CAC
ประสบการณ์การทำงาน
2557 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ
นางสาวเสาวภาคย์
จึงพัฒนาพงษ์

ผู้อำนวยการสำนักบริหารระบบคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม

นางสาวเสาวภาคย์
จึงพัฒนาพงษ์
ผู้อำนวยการสำนักบริหารระบบคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
สัดส่วนการถือหุ้น
 • ร้อยละ 0.018 (ในนามตนเองถือ 116,250 หุ้น) (ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นในปี 2563)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร
 • ไม่มี
ประวัติการศึกษา / การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี บัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Intensive English Program at University of Delaware, USA
ประสบการณ์การทำงาน
2558 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักบริหารระบบคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ
2555 - 2558 ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักบริหารระบบคุณภาพ ความปลอดภัย และอาชีวอนามัย บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ
นายปริวรรต วัฒนศัพท์

ที่ปรึกษาประธานกรรมการบริหาร

นายปริวรรต วัฒนศัพท์
ที่ปรึกษาประธานกรรมการบริหาร
สัดส่วนการถือหุ้น
 • ร้อยละ 0.011 (ในนามตนเองถือ 73,125 หุ้น )(ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นในปี 2563)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร
 • ไม่มี
ประวัติการศึกษา / การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ การจัดการภาครัฐและเอกชน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • หลักสูตร การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง สถาบันพระปกเกล้า รุ่นที่ 13
 • หลักสูตร การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 4 สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร.
 • หลักสูตรที่จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  • หลักสูตร Corporate Governance for Executives (CGE) 4/2015
  • หลักสูตร Driving Company Success with IT Governance (ITG) 1/2016
  • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 253/2018
ประสบการณ์การทำงาน
2562 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บจก. ไทยเชื้อเพลิงการบิน
2562 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาประธานกรรมการบริหาร บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ
2549 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ไทยเชื้อเพลิงการบิน
2560 - 2562 ผู้อำนวยการประจำสำนักประธานกรรมการบริหาร บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ
2549 - 2562 ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายปฏิบัติการ บจก. ไทยเชื้อเพลิงการบิน
นายกฤษณ์ มดิศร

ที่ปรึกษาประธานกรรมการบริหาร

นายกฤษณ์ มดิศร
ที่ปรึกษาประธานกรรมการบริหาร
สัดส่วนการถือหุ้น
 • ร้อยละ 0.006 (ในนามคู่สมรสถือ 35,400 หุ้น) (ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นในปี 2563)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร
 • ไม่มี
ประวัติการศึกษา / การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (นานาชาติ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • หลักสูตรที่จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 261/2018
ประสบการณ์การทำงาน
2563 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอสดีแอลที
2563 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. พี.เอส.โซลูชั่น แอนด์ คอนซัลติ้ง
2563 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ และผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรม บจก. บาฟส์ อินโนเวชั่น ดีเวลลอปเม้นท์
2560 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการประจำสำนักประธานกรรมการบริหาร บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. บาฟส์ อินโนเวชั่น ดีเวลลอปเม้นท์
2560 - 2563

ผู้จัดการฝ่ายคลังน้ำมัน บจก. ขนส่งน้ำมันทางท่อ

2560 - 2563 กรรมการ บจก. บริการน้ำมันอากาศยาน
นายอนิรุทธ์ บุนยตีรณะ

ผู้อำนวยการประจำสำนักประธานกรรมการบริหาร

นายอนิรุทธ์ บุนยตีรณะ
ผู้อำนวยการประจำสำนักประธานกรรมการบริหาร
สัดส่วนการถือหุ้น
 • ร้อยละ 0.011 (ในนามตนเองถือ 67,500 หุ้น) (ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นในปี 2563)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร
 • ไม่มี
ประวัติการศึกษา / การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 • ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ (พลังงานทดแทน) มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (ไฟฟ้ากำลัง) มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 • ปริญญาตรี การศึกษาบัณฑิต (เทคโนโลยีทางการศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • หลักสูตร Intensive English Program, University of Delaware, ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • หลักสูตร Executive Financial Management คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • หลักสูตรที่จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 300/2020
ประสบการณ์การทำงาน
2561 - ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการผู้จัดการ บจก. บาฟส์ อินเทค
2561 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการประจำสำนักประธานกรรมการบริหาร บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ
2557 - 2561 รองผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิค บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ