นายประกอบเกียรติ นินนาท

กรรมการบริษัท
กรรมการกำหนดค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการความยั่งยืน
กรรมการผู้อำนวยการใหญ่

นายประกอบเกียรติ นินนาท
กรรมการบริษัท
กรรมการกำหนดค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการความยั่งยืน
กรรมการผู้อำนวยการใหญ่
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ
 • 24 เมษายน 2557
สัดส่วนการถือหุ้น
 • ร้อยละ 0.012 (ในนามตนเองถือ 73,800 หุ้น)
  (ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นในปี 2561)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร
 • ไม่มี
ประวัติการศึกษา / การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 • ปริญญาตรี สาขา National Economics and International Relations, University of Stockholm, Sweden
 • Intensive Business Profession Program คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Aviation Law Seminar, International Aviation Management Training Institute, Canada
 • บทบาทของผู้บริหารกับการควบคุมภายใน Risk Management Awareness for Executives, Internal Control, Business & Finance Acumen บมจ. การบินไทย
 • หลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 1 สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
 • หลักสูตรที่จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 193/2014
  • หลักสูตร Role of the Nomination and Governance Committee (RNG) รุ่น 8/2016
ประสบการณ์การทำงาน
2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. บาฟส์ อินเทค
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. บาฟส์ อินโนเวชั่น ดีเวลลอปเม้นท์
2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ไทยเชื้อเพลิงการบิน
2558 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจก. บริการน้ำมันอากาศยาน
2557 - ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการผู้จัดการ บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ
2549 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ขนส่งน้ำมันทางท่อ
2546 - 2557 ผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายธุรกิจปิโตรเลียมประกันภัย และสิ่งแวดล้อมการบิน บมจ. การบินไทย
ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน
  • กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
   • ไม่มี
  • กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
   • 5 บริษัท
ประวัติการกระทำผิดกฎหมาย
 • ไม่มี
หม่อมหลวงณัฐสิทธิ์ ดิศกุล

รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจและการตลาด

หม่อมหลวงณัฐสิทธิ์ ดิศกุล
รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจและการตลาด
สัดส่วนการถือหุ้น
 • ร้อยละ 0.049 (ในนามตนเองถือ 310,000 หุ้น)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร
 • เป็นบุตรของหม่อมราชวงศ์ศุภดิศ ดิศกุล กรรมการและประธานกรรมการบริหาร
ประวัติการศึกษา / การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 • Master of Commerce in International Business, University of New South Wales, Sydney, Australia
 • Bachelor of Economics, International Program, Thammasat University
 • หลักสูตรที่จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 275/2019
ประสบการณ์การทำงาน
2562 กรรมการ บริษัท บาฟส์ อินโนเวชั่น ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
2562 กรรมการ บริษัท บาฟส์ อินเทค จำกัด
2562 กรรมการ บริษัท บริการน้ำมันอากาศยาน จำกัด
2560 – 2561 กรรมการผู้จัดการ บริษัท เรนาสโซ มอเตอร์ จำกัด
2560 – 2561 กรรมการผู้จัดการ บริษัทดูคาทิสติ จำกัด
2555 – 2560 ผู้อำนวยการฝ่ายการขายและการตลาด บริษัท ดูคาทิสติ จำกัด
2555 รองโฆษก กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
นายอำนวย พหูวณิช

ที่ปรึกษาประธานกรรมการบริหาร

นายอำนวย พหูวณิช
ที่ปรึกษาประธานกรรมการบริหาร
สัดส่วนการถือหุ้น
 • ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร
 • ไม่มี
ประวัติการศึกษา / การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 • ปริญญาโท ศิลปศาสตร์ สาขาผู้นำทางสังคมธุรกิจ และการเมือง มหาวิทยาลัยรังสิต
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (ไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • หลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ สำหรับนักบริหารระดับสูง สถาบันพระปกเกล้า
 • หลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน สำหรับนักบริหารระดับสูง สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร.
 • หลักสูตรที่จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 96/2007
  • หลักสูตร Financial Statements for Director (FSD) รุ่น 6/2009
  • หลักสูตร Successful Formulation and Execution of Strategy (SFE) รุ่น 8/2010
ประสบการณ์การทำงาน
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ขนส่งน้ำมันทางท่อ
2557 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาประธานกรรมการบริหาร บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ
2555 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บจก. ไทยเชื้อเพลิงการบิน
2549 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ไทยเชื้อเพลิงการบิน
2537 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. บริการน้ำมันอากาศยาน
อดีต
 • ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการ บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ
 • ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายเทคนิค บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ
นายเจริญ จารุไสลพงษ์

ที่ปรึกษาประธานกรรมการบริหาร

นายเจริญ จารุไสลพงษ์
ที่ปรึกษาประธานกรรมการบริหาร
สัดส่วนการถือหุ้น
 • ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร
 • ไม่มี
ประวัติการศึกษา / การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • หลักสูตรที่จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 168/2013
ประสบการณ์การทำงาน
2560 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาประธานกรรมการบริหาร บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ
2560 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บจก. ขนส่งน้ำมันทางท่อ
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ขนส่งน้ำมันทางท่อ
2557 - 2559 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บจก. ขนส่งน้ำมันทางท่อ
อดีต
 • ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ และการตลาด บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ
นายคณิต สีทอง

ผู้อำนวยการฝ่ายบริการน้ำมันอากาศยาน

นายคณิต สีทอง
ผู้อำนวยการฝ่ายบริการน้ำมันอากาศยาน
สัดส่วนการถือหุ้น
 • ร้อยละ 0.001 (ในนามตนเองถือ 7,500 หุ้น)
  (ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นในปี 2561)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร
 • ไม่มี
ประวัติการศึกษา / การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
 • ปริญญาตรี ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสบการณ์การทำงาน
2559 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการฝ่ายบริการน้ำมันอากาศยาน บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ
2559 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บจก.บาฟส์ อินโนเวชั่น ดีเวลลอปเม้นท์
2555 - 2559 ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริการน้ำมันอากาศยาน บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ
อดีต
 • หัวหน้าแผนกปฏิบัติการคลังน้ำมัน บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ
นายสุวัฒน์ชัย พัชรแสงทอง

ผู้อำนวยการฝ่ายคลังน้ำมัน

นายสุวัฒน์ชัย พัชรแสงทอง
ผู้อำนวยการฝ่ายคลังน้ำมัน
สัดส่วนการถือหุ้น
 • ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร
 • ไม่มี
ประวัติการศึกษา / การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ปริญญาตรี อุตสาหกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้ามหาวิทยาลัยสยาม
ประสบการณ์การทำงาน
2561 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการฝ่ายคลังน้ำมัน บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ
2558 - 2561 ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจและการตลาด บจก. ขนส่งน้ำมันทางท่อ
2556 - 2558 ผู้จัดการฝ่ายคลังน้ำมัน บจก. ขนส่งน้ำมันทางท่อ
2552 - 2556 ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ บจก. เจ-พี วัน แอสเซ็ท
นางสาวประพิศน์ ฤทัยรุ้ง

ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี

นางสาวประพิศน์ ฤทัยรุ้ง
ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี
สัดส่วนการถือหุ้น
 • ร้อยละ 0.001 (ในนามตนเองถือ 4,000 หุ้น) (มีการถือหุ้นเพิ่มขึ้นในปี 2561 เท่ากับ 4,000 หุ้น)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร
 • ไม่มี
ประวัติการศึกษา / การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • หลักสูตรทำความเข้าใจหลักการพื้นฐานของ TFRS 9 สำหรับทั้งกลุ่มสถาบันการเงินและกลุ่มที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน รุ่น 3/62 โดยสภาวิชาชีพบัญชี
 • หลักสูตรที่จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 261/2018
  • หลักสูตร Boardroom Success through Financing & Investment (BFI) รุ่นที่ 6/2019
ประสบการณ์การทำงาน
2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. บาฟส์ อินเทค
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. บริการน้ำมันอากาศยาน
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. บาฟส์ อินโนเวชั่น ดีเวลลอปเม้นท์
2559 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี บจก.บาฟส์ อินโนเวชั่น ดีเวลลอปเม้นท์
2560 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ
2558 - 2560 รองผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน และบัญชี บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ
อดีต
 • ผู้จัดการแผนกการเงิน บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ
นางจิราพัฒก์
เจริญภัณฑารักษ์

ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ

นางจิราพัฒก์
เจริญภัณฑารักษ์
ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ
สัดส่วนการถือหุ้น
 • ร้อยละ 0.001 (ในนามตนเองและคู่สมรสถือ 6,250 หุ้น)
  (ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นในปี 2561)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร
 • ไม่มี
ประวัติการศึกษา / การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 • ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประสบการณ์การทำงาน
2559 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล และธุรการ บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ
2558 - 2559 รองผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล และธุรการ บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ
อดีต
 • ผู้จัดการอาวุโสแผนกธุรการ บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ
นางสาวยุภดี ทองอรุณศรี

ผู้อำนวยการฝ่ายสถานีบริการดอนเมือง และภูมิภาค

นางสาวยุภดี ทองอรุณศรี
ผู้อำนวยการฝ่ายสถานีบริการดอนเมือง และภูมิภาค
สัดส่วนการถือหุ้น
 • ร้อยละ 0.003 (ในนามตนเองถือ 20,625 หุ้น)
  (ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นในปี 2561)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร
 • ไม่มี
ประวัติการศึกษา / การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 • ปริญญาโท การจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • หลักสูตรที่จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 227/2016
ประสบการณ์การทำงาน
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บจก. บริการน้ำมันอากาศยาน
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. บาฟส์ อินโนเวชั่น ดีเวลลอปเม้นท์
2559 - ปัจจุบัน ผู้อํานวยการฝ่ายมาตรฐานและทรัพย์สินทางปัญญา บจก.บาฟส์ อินโนเวชั่น ดีเวลลอปเม้นท์
2558 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการฝ่ายสถานีบริการดอนเมือง และภูมิภาค บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ
อดีต
 • รองผู้อำนวยการฝ่ายสถานีบริการดอนเมือง และภูมิภาค บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ
 • รองผู้จัดการฝ่ายสถานีบริการดอนเมือง และภูมิภาค บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ
 • หัวหน้าแผนกอาวุโสควบคุมคุณภาพ บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ
นายณัฐพล นาคอ่วม

ผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิค

นายณัฐพล นาคอ่วม
ผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิค
สัดส่วนการถือหุ้น
 • ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร
 • ไม่มี
ประวัติการศึกษา / การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 • ปริญญาตรี อุตสาหกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยสยาม
 • หลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ สำหรับนักบริหารระดับสูง สถาบันพระปกเกล้า
 • หลักสูตรที่จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 227/2016
ประสบการณ์การทำงาน
2559 - ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการผู้จัดการ บจก. บาฟส์ อินโนเวชั่น ดีเวลลอปเม้นท์
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. บริการน้ำมันอากาศยาน
2557 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิค บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ
2555 - 2557 ผู้จัดการฝ่ายเทคนิค บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ
อดีต
 • รองผู้จัดการฝ่ายเทคนิค บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ
นางมยุรี นลินวงศ์

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน

นางมยุรี นลินวงศ์
ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน
สัดส่วนการถือหุ้น
 • ร้อยละ 0.006 (ในนามตนเองถือ 37,500 หุ้น)
  (ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นในปี 2561)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร
 • ไม่มี
ประวัติการศึกษา / การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • หลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง สถาบันพระปกเกล้า
 • ประกาศนียบัตร Business Management for Internal Audit สภาวิชาชีพบัญชี
 • หลักสูตรโครงการ Smart Disclosure Program โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • หลักสูตรก้าวทันมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ หลักสูตรการบริหารความเสี่ยง และหลักสูตรการตรวจสอบการกำกับดูแลกิจการ โดยสภาวิชาชีพบัญชี
 • หลักสูตรกระดาษทำการเพื่อมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่นในองค์กร และหลักสูตร CAC Briefing การเตรียมตัวเพื่อขอยื่นรับรอง Re-certification โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และสภาวิชาชีพบัญชี
 • หลักสูตรที่จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  • หลักสูตร Anti - Corruption : The Practical Guide
  • หลักสูตร Monitoring the Quality of Financial Reporting
  • หลักสูตร Corruption Risk & Control: Technical Update (CRC) รุ่นที่ 2/2019
ประสบการณ์การทำงาน
2557 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ
2555 - 2557 ผู้บริหารงานตรวจสอบภายใน บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ
2543 - 2555 ผู้ช่วยบริหารงานตรวจสอบภายใน บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ
นางสาวเสาวภาคย์
จึงพัฒนาพงษ์

ผู้อำนวยการสำนักบริหารระบบคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม

นางสาวเสาวภาคย์
จึงพัฒนาพงษ์
ผู้อำนวยการสำนักบริหารระบบคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
สัดส่วนการถือหุ้น
 • ร้อยละ 0.018 (ในนามตนเองถือ 116,250 หุ้น)
  (ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นในปี 2561)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร
 • ไม่มี
ประวัติการศึกษา / การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี บัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Intensive English Program at University of Delaware, USA
ประสบการณ์การทำงาน
2558 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักบริหารระบบคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ
2555 - 2558 ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักบริหารระบบคุณภาพ ความปลอดภัย และอาชีวอนามัย บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ
อดีต
 • ผู้ช่วยบริหารระบบคุณภาพ บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ
 • หัวหน้าแผนกอาวุโส แผนกควบคุมบัญชีน้ำมัน บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ
นายปริวรรต วัฒนศัพท์

ผู้อำนวยการประจำสำนักประธานกรรมการบริหาร

นายปริวรรต วัฒนศัพท์
ผู้อำนวยการประจำสำนักประธานกรรมการบริหาร
สัดส่วนการถือหุ้น
 • ร้อยละ 0.011 (ในนามตนเองถือ 73,125 หุ้น )
  (ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นในปี 2561)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร
 • ไม่มี
ประวัติการศึกษา / การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 • ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ การจัดการภาครัฐและเอกชน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • หลักสูตร การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง สถาบันพระปกเกล้า รุ่นที่ 13
 • หลักสูตร การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 4 สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร.
 • หลักสูตรที่จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  • หลักสูตร Corporate Governance for Executives (CGE) 4/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  • หลักสูตร Driving Company Success with IT Governance (ITG) 1/2016 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 253/2018 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์การทำงาน
2560 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการประจำสำนักประธานกรรมการบริหาร บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ
2550 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายปฏิบัติการ บจก. ไทยเชื้อเพลิงการบิน
2549 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ไทยเชื้อเพลิงการบิน
นายกฤษณ์ มดิศร

ผู้อำนวยการประจำสำนักประธานกรรมการบริหาร

นายกฤษณ์ มดิศร
ผู้อำนวยการประจำสำนักประธานกรรมการบริหาร
สัดส่วนการถือหุ้น
 • ร้อยละ 0.006 (ในนามคู่สมรสถือ 35,400 หุ้น)
  (ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นในปี 2561)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร
 • ไม่มี
ประวัติการศึกษา / การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (นานาชาติ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • หลักสูตรที่จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 261/2018
ประสบการณ์การทำงาน
2560 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการประจำสำนักประธานกรรมการบริหาร บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ
2560 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยี บจก. บาฟส์ อินโนเวชั่น ดีเวลลอปเม้นท์
2560 - ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายคลังน้ำมัน บจก. ขนส่งน้ำมันทางท่อ
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. บริการน้ำมันอากาศยาน
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. บาฟส์ อินโนเวชั่น ดีเวลลอปเม้นท์
อดีต
 • รองผู้อำนวยการฝ่ายคลังน้ำมัน บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ
นายอนิรุทธ์ บุนยตีรณะ

ผู้อำนวยการประจำสำนักประธานกรรมการบริหาร

นายอนิรุทธ์ บุนยตีรณะ
ผู้อำนวยการประจำสำนักประธานกรรมการบริหาร
สัดส่วนการถือหุ้น
 • ร้อยละ 0.01 (ในนามตนเองถือ 67,500 หุ้น)
  (ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นในปี 2561)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร
 • ไม่มี
ประวัติการศึกษา / การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 • ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ (พลังงานทดแทน) มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (ไฟฟ้ากำลัง) มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 • ปริญญาตรี การศึกษาบัณฑิต (เทคโนโลยีทางการศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • Intensive English Program, University of Delaware, USA
 • Executive Financial Management คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์การทำงาน
2561 - ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการผู้จัดการ บจก. บาฟส์ อินเทค
2561 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการประจำสำนักประธานกรรมการบริหาร บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ
2557 - 2561 รองผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิค บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ
2541 - 2557 วิศวกรไฟฟ้า บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ