นายพชร ยุติธรรมดำรง

กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการกำหนดค่าตอบแทน

นายพชร ยุติธรรมดำรง
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการกำหนดค่าตอบแทน
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ
 • 8 เมษายน 2552
สัดส่วนการถือหุ้น
 • ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร
 • ไม่มี
ประวัติการศึกษา / การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 • นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐ ร่วมเอกชน วปรอ. รุ่น 399 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 • ประกาศนียบัตร วิทยาลัยการทัพเรือ รุ่น 21 (1988 - 1989)
 • หลักสูตร Public Director Certification Program, Public Director Institute
 • หลักสูตรที่จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 55/2006
  • หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่น 22/2008
ประสบการณ์การทำงาน
2561 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจก. ออยล์ อาร์ อาส
2560 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ. หลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี
2558 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ. ปรีชากรุ๊ป
2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. แมจิก เอ็นเตอร์ไพรส์
2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. อมรินทร์ เทเลวิชั่น
2552 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ไทยเชื้อเพลิงการบิน
ปัจจุบัน
 • ที่ปรึกษากฏหมาย บจก. บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท
 • คณะกรรมการกฤษฎีกา
อดีต
 • อัยการสูงสุด สำนักงานอัยการสูงสุด
 • สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
 • กรรมการ บมจ. การบินไทย
 • กรรมการ บมจ. ไออาร์พีซี
 • กรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 • ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บมจ. ธนาคารกรุงไทย
ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน
  • กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
   • ประธานกรรมการ บมจ. ปรีชากรุ๊ป
   • กรรมการ บมจ. หลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี
  • กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
   • 5 บริษัท
ประวัติการกระทำผิดกฎหมาย
 • ไม่มี
นายวิสุทธิ์ มนตริวัต

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

นายวิสุทธิ์ มนตริวัต
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ
 • 9 พฤศจิกายน 2549
สัดส่วนการถือหุ้น
 • ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร
 • ไม่มี
ประวัติการศึกษา / การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Northern Illinois University ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 38
 • หลักสูตรที่จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  • หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่น 15/2006
  • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 77/2006
  • หลักสูตร Monitoring the system of Internal Control and Risk Management (MIR) รุ่น 1/2007
  • หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่น 2/2007
  • หลักสูตร Monitoring of the Quality of Financial Report (MFR) รุ่น 7/2009
ประสบการณ์การทำงาน
2558 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บจก. เครดิตฟองซิเอร์ ลินน์ ฟิลลิปส์ มอร์ทเก็จ
2554 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์
2551 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ไทยเชื้อเพลิงการบิน
2551 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอส เอส วี บิสซิเนส 2003
2560 - 2561 กรรมการอิสระ บจก. พราว เอสเตท ดีเวลลอปเม้นท์
2556 - 2557 กรรมการ บจก. ไทยไพบูลย์ประกันภัย
อดีต
 • กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. ธนาคารกรุงไทย
 • รองปลัดกระทรวงการคลัง
 • ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
 • อธิบดีกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
 • อธิบดีกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน
  • กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
   • กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์
  • กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
   • 3 บริษัท
ประวัติการกระทำผิดกฎหมาย
 • ไม่มี
นายพิพัฒน์ บูรณะนนท์

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการบริหารความเสี่ยง

นายพิพัฒน์ บูรณะนนท์
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ
 • 17 เมษายน 2556
สัดส่วนการถือหุ้น
 • ร้อยละ 0.022 (ในนามตนเองถือ 140,000 หุ้น) มีการถือหุ้นเพิ่มขึ้นในปี 2561 เท่ากับ 60,000 หุ้น
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร
 • ไม่มี
ประวัติการศึกษา / การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 • ปริญญาโท Master of Arts (Economics) Western Michigan University ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์ (การเงิน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • Workshop on Budgeting in the Public Sector, Harvard University
 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐ เอกชน และการเมือง (วปม.3) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 • หลักสูตรที่จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 94/2012
  • หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่น 43/2013
  • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 172/2013
  • หลักสูตร Financial Statements for Director (FSD) รุ่น 2/2014
ประสบการณ์การทำงาน
2560 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจก. ตุ่มน้ำ
2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ไทยเชื้อเพลิงการบิน
อดีต
 • กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. โซลูชั่น คอนเนอร์ (1998)
 • รองผู้อำนวยการ สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี
ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน
  • กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
   • ไม่มี
  • กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
   • 2 บริษัท
ประวัติการกระทำผิดกฎหมาย
 • ไม่มี