นายอัศวิน คงสิริ

กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

นายอัศวิน คงสิริ
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ
 • 22 เมษายน 2548
สัดส่วนการถือหุ้น
 • ร้อยละ 0.024 (ในนามตนเองและคู่สมรสถือ 150,000 หุ้น) มีการถือหุ้นเพิ่มขึ้นในปี 2561 เท่ากับ 75,000 หุ้น
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร
 • ไม่มี
ประวัติการศึกษา / การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 • ปริญญาตรี สาขา Philosophy, Politics and Economics, Oxford University ประเทศอังกฤษ
 • ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 6
 • Banff School of Advanced Management, Alberta ประเทศแคนาดา
 • หลักสูตรที่จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 11/2001
  • หลักสูตร The Role of Chairman (RCM) รุ่น 5/2001
ประสบการณ์การทำงาน
2553 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจก. ไทยโอริกซ์ลิสซิ่ง
2550 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ. ช.การช่าง
2542 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. โอเอชทีแอล
2537 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ. ช.การช่าง
2536 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ไทยรับประกันภัยต่อ
2524 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. ผาแดงอินดัสทรี
2551 - 2561 ประธานกรรมการ Ton Poh Thailand Fund
2554 - 2557 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
อดีต
 • ประธานกรรมการ บมจ. โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์
 • กรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • รองประธานกรรมการ บมจ. ผลิตไฟฟ้า
 • กรรมการ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. ธนาคารกรุงไทย
 • ผู้จัดการทั่วไป บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรม แห่งประเทศไทย
ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน
  • กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
   • กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. โอเอชทีแอล
   • กรรมการอิสระและประธานกรรมการ บมจ. ช.การช่าง
   • กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ไทยรับประกันภัยต่อ
   • กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. ผาแดงอินดัสทรี
  • กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
   • 1 บริษัท
ประวัติการกระทำผิดกฎหมาย
 • ไม่มี
นายพิพัฒน์ บูรณะนนท์

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการบริหารความเสี่ยง

นายพิพัฒน์ บูรณะนนท์
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ
 • 17 เมษายน 2556
สัดส่วนการถือหุ้น
 • ร้อยละ 0.022 (ในนามตนเองถือ 140,000 หุ้น) มีการถือหุ้นเพิ่มขึ้นในปี 2561 เท่ากับ 60,000 หุ้น
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร
 • ไม่มี
ประวัติการศึกษา / การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 • ปริญญาโท Master of Arts (Economics) Western Michigan University ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์ (การเงิน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • Workshop on Budgeting in the Public Sector, Harvard University
 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐ เอกชน และการเมือง (วปม.3) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 • หลักสูตรที่จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 94/2012
  • หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่น 43/2013
  • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 172/2013
  • หลักสูตร Financial Statements for Director (FSD) รุ่น 2/2014
ประสบการณ์การทำงาน
2560 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจก. ตุ่มน้ำ
2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ไทยเชื้อเพลิงการบิน
อดีต
 • กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. โซลูชั่น คอนเนอร์ (1998)
 • รองผู้อำนวยการ สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี
ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน
  • กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
   • ไม่มี
  • กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
   • 2 บริษัท
ประวัติการกระทำผิดกฎหมาย
 • ไม่มี
หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ ดิศกุล

กรรมการบริษัท
กรรมการกำหนดค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล
กรรมการบริหารความเสี่ยง
ประธานกรรมการความยั่งยืน
ประธานกรรมการบริหาร

หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ ดิศกุล
กรรมการบริษัท
กรรมการกำหนดค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล
กรรมการบริหารความเสี่ยง
ประธานกรรมการความยั่งยืน
ประธานกรรมการบริหาร
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ
 • 30 ธันวาคม 2526
สัดส่วนการถือหุ้น
 • ร้อยละ 0.665 (ในนามตนเองและคู่สมรสถือ 4,240,000 หุ้น) มีการถือหุ้นเพิ่มขึ้นในปี 2561 เท่ากับ 160,000 หุ้น
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร
 • ไม่มี
ประวัติการศึกษา / การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 • ปริญญาโท Master of Community and Regional Planning, North Dakota State University ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ สาขาเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐ ร่วมเอกชน รุ่นที่ 4515
 • หลักสูตรที่จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 12/2004
  • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 51/2004
  • หลักสูตร Finance for Non-Finance Directors (FND) รุ่น 14/2004 และรุ่น 1/2011
  • หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่น 4/2007
  • หลักสูตร The Role of Chairman Program (RCP) รุ่น 16/2007
  • หลักสูตร Successful Formulation and Execution of Strategy (SFE) รุ่น 5/2009
  • หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่น 11/2014
  • หลักสูตร Board Nomination and Compensation Program (BNCP) รุ่น 5/2018
ประสบการณ์การทำงาน
2561 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจก. บาฟส์ อินเทค
2559 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจก. บาฟส์ อินโนเวชั่น ดีเวลลอปเม้นท์
2557 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ
2556 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ. กรุงเทพประกันภัย
2554 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ไทยเชื้อเพลิงการบิน
2553 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจก. ขนส่งน้ำมันทางท่อ
2529 - 2558 ประธานกรรมการ บจก. บริการน้ำมันอากาศยาน
2556 - 2557 ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ
2554 - 2557 กรรมการ บจก. เจพี-วัน แอสเซ็ท
อดีต
 • กรรมการผู้จัดการ บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ
 • กรรมการ บจก. ขนส่งน้ำมันทางท่อ
 • กรรมการผู้จัดการ บจก. ขนส่งน้ำมันทางท่อ
 • กรรมการผู้จัดการ บจก. ไทยเชื้อเพลิงการบิน
 • กรรมการผู้จัดการ บจก. เจพี-วัน แอสเซ็ท
 • กรรมการ บจก. BAFS International Co., Ltd.
 • รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายพัฒนาและสนับสนุนธุรกิจ บมจ. การบินไทย
ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน
  • กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
   • กรรมการอิสระ บมจ. กรุงเทพประกันภัย
  • กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
   • 4 บริษัท
ประวัติการกระทำผิดกฎหมาย
 • ไม่มี
นายประกอบเกียรติ นินนาท

กรรมการบริษัท
กรรมการกำหนดค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการความยั่งยืน
กรรมการผู้อำนวยการใหญ่

นายประกอบเกียรติ นินนาท
กรรมการบริษัท
กรรมการกำหนดค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการความยั่งยืน
กรรมการผู้อำนวยการใหญ่
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ
 • 24 เมษายน 2557
สัดส่วนการถือหุ้น
 • ร้อยละ 0.012 (ในนามตนเองถือ 73,800 หุ้น)
  (ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นในปี 2561)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร
 • ไม่มี
ประวัติการศึกษา / การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 • ปริญญาตรี สาขา National Economics and International Relations, University of Stockholm, Sweden
 • Intensive Business Profession Program คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Aviation Law Seminar, International Aviation Management Training Institute, Canada
 • บทบาทของผู้บริหารกับการควบคุมภายใน Risk Management Awareness for Executives, Internal Control, Business & Finance Acumen บมจ. การบินไทย
 • หลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 1 สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
 • หลักสูตรที่จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 193/2014
  • หลักสูตร Role of the Nomination and Governance Committee (RNG) รุ่น 8/2016
ประสบการณ์การทำงาน
2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. บาฟส์ อินเทค
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. บาฟส์ อินโนเวชั่น ดีเวลลอปเม้นท์
2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ไทยเชื้อเพลิงการบิน
2558 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจก. บริการน้ำมันอากาศยาน
2557 - ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการผู้จัดการ บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ
2549 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ขนส่งน้ำมันทางท่อ
2546 - 2557 ผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายธุรกิจปิโตรเลียมประกันภัย และสิ่งแวดล้อมการบิน บมจ. การบินไทย
ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน
  • กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
   • ไม่มี
  • กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
   • 5 บริษัท
ประวัติการกระทำผิดกฎหมาย
 • ไม่มี
นายอำนวย พหูวณิช

ที่ปรึกษาประธานกรรมการบริหาร

นายอำนวย พหูวณิช
ที่ปรึกษาประธานกรรมการบริหาร
สัดส่วนการถือหุ้น
 • ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร
 • ไม่มี
ประวัติการศึกษา / การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 • ปริญญาโท ศิลปศาสตร์ สาขาผู้นำทางสังคมธุรกิจ และการเมือง มหาวิทยาลัยรังสิต
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (ไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • หลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ สำหรับนักบริหารระดับสูง สถาบันพระปกเกล้า
 • หลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน สำหรับนักบริหารระดับสูง สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร.
 • หลักสูตรที่จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 96/2007
  • หลักสูตร Financial Statements for Director (FSD) รุ่น 6/2009
  • หลักสูตร Successful Formulation and Execution of Strategy (SFE) รุ่น 8/2010
ประสบการณ์การทำงาน
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ขนส่งน้ำมันทางท่อ
2557 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาประธานกรรมการบริหาร บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ
2555 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บจก. ไทยเชื้อเพลิงการบิน
2549 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ไทยเชื้อเพลิงการบิน
2537 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. บริการน้ำมันอากาศยาน
อดีต
 • ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการ บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ
 • ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายเทคนิค บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ