นายอัศวิน คงสิริ

กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

นายอัศวิน คงสิริ
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ
 • 22 เมษายน 2548
สัดส่วนการถือหุ้น
 • ร้อยละ 0.024 (ในนามตนเองและคู่สมรสถือ 150,000 หุ้น) (ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นในปี 2563)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร
 • ไม่มี
ประวัติการศึกษา / การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 • ปริญญาตรี สาขา Philosophy, Politics and Economics, Oxford University ประเทศอังกฤษ
 • ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 6
 • Banff School of Advanced Management, Alberta ประเทศแคนาดา
 • หลักสูตรที่จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 11/2011
  • หลักสูตร The Role of Chairman (RCM) รุ่น 5/2011
ประสบการณ์การทำงาน
2563 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจก. บาฟส์ คลีน เอนเนอร์ยี่ คอร์เปอร์เรชั่น
2553 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจก. ไทยโอริกซ์ลิสซิ่ง
2550 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ. ช.การช่าง
2548 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ.บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ
2542 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. โอเอชทีแอล
2537 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ. ช.การช่าง
2536 - 2563 กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ไทยรับประกันภัยต่อ
2524 - 2563 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. ผาแดงอินดัสทรี
2551 - 2561 ประธานกรรมการ Ton Poh Thailand Fund
ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน
 • กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
  • กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. โอเอชทีแอล
  • กรรมการอิสระและประธานกรรมการ บมจ. ช.การช่าง
  • กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ไทยรับประกันภัยต่อ
  • กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. ผาแดงอินดัสทรี
 • กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
  • 2 บริษัท
หม่อมหลวงณัฐสิทธิ์ ดิศกุล

กรรมการ
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
กรรมการผู้อำนวยการใหญ่
กรรมการกำหนดค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการความยั่งยืน

หม่อมหลวงณัฐสิทธิ์ ดิศกุล
กรรมการ
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
กรรมการผู้อำนวยการใหญ่
กรรมการกำหนดค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการความยั่งยืน
สัดส่วนการถือหุ้น
 • ร้อยละ 0.08 (ในนามตนเองและคู่สมรสถือ 515,000 หุ้น)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร
 • เป็นบุตรของหม่อมราชวงศ์ศุภดิศ ดิศกุล กรรมการและประธานกรรมการบริหาร
ประวัติการศึกษา / การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 • Master of Commerce in International Business, University of New South Wales, Sydney, Australia
 • ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • หลักสูตรที่จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 275/2019
  • หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) 19/2020
  • หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) 33/2020
ประสบการณ์การทำงาน
2564 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจก. โกลเบิลแอโร่แอสโซซิเอทส์
2564 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. บาฟส์ เอ็กซ์พิดิชั่น
2564 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เซเว่นเดย์ซันเดย์
2564 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เจ-โซล่าร์
2564 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. แม่ระมาด โซล่าร์
2564 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. พี.พี. โซล่า (หนองโน)
2564 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอ ที ซี เอ็นไวโร
2563 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอสดีแอลที
2563 – ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการ บจก. บาฟส์ คลีน เอนเนอร์ยี่ คอร์เปอร์เรชั่น
2564 – ปัจจุบัน รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจและการตลาด บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ
2562 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ขนส่งน้ำมันทางท่อ
2562 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บาฟส์ อินโนเวชั่น ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
2562 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บาฟส์ อินเทค จำกัด
2562 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บริการน้ำมันอากาศยาน จำกัด
2562 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ไทยเชื้อเพลิงการบิน
2562 – 2564 รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจและการตลาด บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ
2560 – 2561 กรรมการผู้จัดการ บริษัท เรนาสโซ มอเตอร์ จำกัด
2560 – 2561 กรรมการผู้จัดการ บริษัทดูคาทิสติ จำกัด
2555 – 2560 ผู้อำนวยการฝ่ายการขายและการตลาด บริษัท ดูคาทิสติ จำกัด
นายพิพัฒน์ บูรณะนนท์

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล

นายพิพัฒน์ บูรณะนนท์
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ
 • 17 เมษายน 2556
สัดส่วนการถือหุ้น
 • ร้อยละ 0.043 (ในนามตนเองถือ 271,100 หุ้น) มีการถือหุ้นเพิ่มขึ้นในปี 2563เท่ากับ 71,100 หุ้น
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร
 • ไม่มี
ประวัติการศึกษา / การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 • ปริญญาโท Master of Arts (Economics) Western Michigan University ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์ (การเงิน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • Workshop on Budgeting in the Public Sector, Harvard University
 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐ เอกชน และการเมือง (วปม.3) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 • หลักสูตรที่จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 94/2012
  • หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่น 43/2013
  • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 172/2013
  • หลักสูตร Financial Statements for Director (FSD) รุ่น 2/2014
ประสบการณ์การทำงาน
2562 - ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล บมจ.บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ
2560 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจก. ตุ่มน้ำ
2556 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ.บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ
2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ไทยเชื้อเพลิงการบิน
ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน
 • กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
  • ไม่มี
 • กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
  • 2 บริษัท
หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ ดิศกุล

กรรมการบริษัท
กรรมการกำหนดค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล
กรรมการบริหารความเสี่ยง
ประธานกรรมการความยั่งยืน
ประธานกรรมการบริหาร
และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ ดิศกุล
กรรมการบริษัท
กรรมการกำหนดค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล
กรรมการบริหารความเสี่ยง
ประธานกรรมการความยั่งยืน
ประธานกรรมการบริหาร
และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ
 • 30 ธันวาคม 2526
สัดส่วนการถือหุ้น
 • 0.706 (ใน นามตนเอง และ คู่สมรสถือ 4,500,000 หุ้น) มีการถือ หุ้นเพิ่มขึ้น ในปี 2563 เท่ากับ 100,000 หุ้น
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร
 • เป็นบิดาของ หม่อมหลวง ณัฐสิทธิ์ ดิศกุล รองกรรมการ ผู้อำนวยการใหญ่ รักษาการ ผู้อำนวยการฝ่าย พัฒนาธุรกิจและ การตลาด
ประวัติการศึกษา / การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 • ปริญญาโท Master of Community and Regional Planning, North Dakota State University ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ สาขาเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐ ร่วมเอกชน รุ่นที่ 4515
 • หลักสูตรที่จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 12/2004
  • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 51/2004
  • หลักสูตร Finance for Non-Finance Directors (FND) รุ่น 14/2004 และรุ่น 1/2011
  • หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่น 4/2007
  • หลักสูตร The Role of Chairman Program (RCP) รุ่น 16/2007
  • หลักสูตร Successful Formulation and Execution of Strategy (SFE) รุ่น 5/2009
  • หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่น 11/2014
  • หลักสูตร Board Nomination and Compensation Program (BNCP) รุ่น 5/2018
ประสบการณ์การทำงาน
2563 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. บาฟส์ คลีน เอนเนอร์ยี่ คอร์เปอร์เรชั่น
2561 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจก. บาฟส์ อินเทค
2559 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจก. บาฟส์ อินโนเวชั่น ดีเวลลอปเม้นท์
2557 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ
2556 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ. กรุงเทพประกันภัย
2554 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ไทยเชื้อเพลิงการบิน
2553 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจก. ขนส่งน้ำมันทางท่อ
2526 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ
2529 - 2558 ประธานกรรมการ บจก. บริการน้ำมันอากาศยาน
ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน
  • กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
   • กรรมการอิสระ บมจ. กรุงเทพประกันภัย
  • กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
   • 5 บริษัท
นายจักรสนิท กฤษสอาดใจ

รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายงานบัญชีและการเงินกลุ่มบริษัท

นายจักรสนิท กฤษสอาดใจ
รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายงานบัญชีและการเงินกลุ่มบริษัท
สัดส่วนการถือหุ้น
 • ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร
 • ไม่มี
ประวัติการศึกษา / การอบรมหลักสูตรกรรมการ
  • Master of Commerce (Finance), Deakin University, Geelong Australia
  • ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • CFO's Orientation for New IPOs จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประสบการณ์การทำงาน
2560 – 2564 ผู้จัดการฝ่ายการเงิน บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด
2559 – 2560 Vice President ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
2554 – 2559 Assistant Vice President บริษัทหลักทรัพย์ธนชาต จำกัด (มหาชน)