BAFS เข้ารับรางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2561

นายสุวัฒน์ชัย พัชรแสงทอง ผู้อำนวยการฝ่ายคลังน้ำมัน และนายนพดล มุสิกวาที รองผู้อำนวยการฝ่านสถานีบริการดอนเมืองและภูมิภาคและคณะทำงานเข้ารับรางวัลเกียรติบัตรสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2561 ระดับแพลตินั่ม 12 ปีติดต่อกัน (พื้นที่สถานีบริการจัดเก็บน้ำมันอากาศยานดอนเมือง) และรางวัลเกียรติบัตรในระดับเพชร 8 ปีติดต่อกัน (พื้นที่สถานีบริการจัดเก็บน้ำมันอากาศยานสุวรรณภูมิ) จากนายทศพล กฤตวงศ์วิมาน รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เมื่อวันจันทร์ที่ 10 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น4 กองความปลอดภัย อาคารกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน