แผนกความปลอดภัยร่วมกับทีมวิทยากรฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้นได้จัดอบรมหลักสูตร "ดับเพลิงขั้นต้น" รุ่นที่ 2 ประจำปี 2561