บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) ได้จัดการฝึกซ้อมแผนปฎิบัติการฉุกเฉินเต็มรูปแบบ ประจำปี 2561 ในสถานการณ์จำลอง "กรณีมีการชุมนุมประท้วงและก่อจราจล"

บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) ได้จัดการฝึกซ้อมแผนปฎิบัติการฉุกเฉินเต็มรูปแบบ ประจำปี 2561 ในสถานการณ์จำลอง "กรณีมีการชุมนุมประท้วงและก่อจราจล" ณ พื้นที่สถานีบริการเติมน้ามันอากาศยานสุวรรณภูมิที่เกี่ยวข้องได้แก่ ฝ่ายมาตรฐานท่าอากาศยานและอาชีวอนามัย ฝ่ายรักษาความปลอดภัย ฝ่ายดับเพลิงและกู้ภัย ฝ่ายการแพทย์และสถานีตำรวจภูธร เมื่อวันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2561