ข้อกำหนดระบบ System Management System

แผนกความปลอดภัยจัดอบรมระบบการจัดการนิรภัยการบิน (Safety Management System) ในวันอังคารที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง "ข้อกำหนดระบบ System Management System" เพื่อให้พนักงานมีความรู้และความเข้าใจในการทำระบบเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องความผิดพลาดที่เกิดจากการกระทำที่ไม่ได้ตั้งใจและร่วมกันจัดหามาตรการหรือแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่อไป และวันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง "การใช้ Bow-Tie ในการบริหารความเสี่ยงและสภาวะอันตราย" โดยฝึกอบรม การวิเคราะห์ ความเสี่ยงเพื่อต่อยอดไปสู่การบริหารจัดการความเสี่ยง

โดยสามารถป้องกันการเกิดอุบัติเหตุต่ออากาศยานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ สถานีบริการจัดเก็บน้ำมันอากาศยานดอนเมือง สำนักงานใหญ่