แผนกความปลอดภัยจัดอบรมหลักสูตร "การทำงานบนที่สูงอย่างปลอดภัย" ประจำปี 2562

แผนกความปลอดภัยจัดอบรมหลักสูตร "การทำงานบนที่สูงอย่างปลอดภัย" ประจำปี 2562 ให้กับพนักงานฝ่าย AZ,DZ,HZ,MD,RZและTZ โดยอาจารย์สุรศักดิ์ ซ่อนกลิ่น จากสมาคมความปลอดภัยในการทำงาน เมื่อวันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ สถานีบริการจัดเก็บน้ำมันอากาศยานสุวรรณภูมิ