แผนกความปลอดภัยจัดอบรมระบบการจัดการด้านนิรภัยของสนามบิน Safety Management System (SMS)

แผนกความปลอดภัยจัดอบรมระบบการจัดการด้านนิรภัยของสนามบิน Safety Management System (SMS) จำนวน 4 รุ่นให้กับพนักงาน ฝ่าย AZ,DZ,EC,HZ,MD,RZและTZ โดยวิทยากร คุณพิธาน ผลนิวาศ ผู้อำนวยการฝ่ายรักษามาตรฐานซ่อมบำรุง จากบริษัท การบินไทย จำกัด(มหาชน) เมื่อวันอังคารที่ 14,16,17 พฤษภาคม และวันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2562 ณ สถานีบริการเติมน้ำมันอากาศยานสุวรรณภูมิ และสถานีบริการจัดเก็บน้ำมันอากาศยานดอนเมือง