บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมจัดงานวันวัฒนธรรมความปลอดภัย ประจำปี 2562

บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) โดย คณะกรรมการความปลอดภัย คณะทำงานค่านิยมองค์การ คณะทำงานลดโลกร้อน คณะทำงานความยั่งยืน แผนกบริหารความเสี่ยงและกลยุทธ์องค์กร แผนกทรัพยากรบุคคล และฝ่ายปฎิบัติการ เข้าร่วมจัดงานวันวัฒนธรรมความปลอดภัย ประจำปี 2562 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ