คุณปิยภรณ์ หนูมี ผู้จัดการแผนกพัฒนาบุคลากร วิทยากรของศูนย์ BAFS TRAINING CENTER ให้การอบรมหลักสูตร "การจัดการความรู้เชิงปฎิบัติการเพื่อพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน"

คุณปิยภรณ์ หนูมี ผู้จัดการแผนกพัฒนาบุคลากร วิทยากรของศูนย์ BAFS TRAINING CENTER ให้การอบรมหลักสูตร "การจัดการความรู้เชิงปฎิบัติการเพื่อพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน" แก่บริษัท Index International Group เมื่อวันศุกร์ที่ 29 – 30 พฤศจิกายน 2562